facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Akademia liderów Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

W związku z ogłoszonym w dn. 2 marca 2024 r. naborem uczestników do projektu „Akademia liderów Łowickiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku” dofinansowanego przez Unię Europejską, Zarząd ŁUTW podaje do wiadomości Regulamin rekrutacji uczestników wyjazdu na kurs do Bolonii we Włoszech, który będzie odbywał się w dniach 3 – 14 czerwca 2024 r. (wraz z podróżą: 2 – 15 VI).

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu  „Akademia Liderów Łowickiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

(nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-ADU-000115081)

 

Paragraf 1.  Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Akademia Liderów Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” jest realizowany przez Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 2. ŁUTW pełni w projekcie funkcję organizacji wysyłającej. Partnerem projektu (zwanym dalej organizacją przyjmującą) jest firma Erasmus Learning Academy.
 3. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską na podstawie umowy
  nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000115081, zawartej pomiędzy organizacją wysyłającą ŁUTW
  a Erasmus Learning Academy.
 4. Projekt jest realizowany w okresie 31.12.2023 do 30.07.2024.
 5. Cele projektu są następujące:
 • Wzrost kompetencji 10 członków kadry ŁUTW w zakresie postaw i umiejętności liderskich (w tym prezentacji) oraz dydaktycznych (w tym technik przekazywania wiedzy) w wyniku realizacji mobilności w 2024.
 • Zwiększenie potencjału kadry ŁUTW poprzez rozwinięcie zakresu współpracy międzynarodowej w wyniku realizacji mobilności we współpracy z włoską organizacją Erasmus Learning Academy w 2024 r.
 • Rozwinięcie kompetencji u 10 przedstawicieli kadry ŁUTW w zakresie porozumiewania się w języku angielskim w wyniku realizacji mobilności we Włoszech w 2024 r.
 • Zwiększenie wrażliwości międzykulturowej u 10 przedstawicieli kadry ŁUTW w efekcie ich udziału w mobilności we Włoszech organizowanej przez Erasmus Learning Academy w 2024 r.
 • Zwiększenie kompetencji kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zakresie zarządzania projektami, w wyniku realizacji mobilności we Włoszech w 2024 r.

 

 1. Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej oraz edukacyjnej/ szkoleniowej ŁUTW.
 2. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:
 • grupę docelową,
 • kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
 • wymagane dokumenty,
 • prawa i obowiązki uczestników,
 • zasady rezygnacji z projektu.
 1. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora.
 2. Biuro projektu mieści się w siedzibie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Aleja Henryka Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz.
 3. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie: https://utwlowicz.pl/blog/.

 

Paragraf 2. Grupa docelowa

 1. Uczestnikami projektu będzie łącznie 10 osób: przedstawiciele kadry zarządzającej oraz edukacyjnej/szkoleniowej Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Paragraf 3.  Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

 

Warunki ogólne

 1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.
 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w marcu 2024 r., potrwa jeden tydzień. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostanie podana
  w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 3. Odbędzie się jedna tura mobilności.
 4. Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana w składzie: koordynator
  i słuchacz ŁUTW.
 5. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w biurze ŁUTW i na stronie internetowej organizacji.
 6. Zgłoszenia do projektu dokonywane będą na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Wybór uczestników będzie dokonany w sposób uczciwy, przejrzysty, spójny, udokumentowany. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane
  w pkt. II i III. Wybór uczestników nastąpi na podstawie podanych poniżej kryteriów bez względu na osobiste empatie i antypatie oraz bez względu na płeć.
 8. Oceny dokona Komisja rekrutacyjna na podstawie niżej opisanych kryteriów
  i zamieszczona w protokole, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą. Protokół będzie dostępny do wglądu dla każdej ze stron.

 

Kryteria rekrutacyjne główne

 1. Posiadanie statusu przedstawiciela ŁUTW (pracownik, członek, wolontariusz) – ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych:
 • kadra zarządzająca – członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej i Rady Słuchaczy, starostowie grup, pracownik biura (księgowa);
 • kadra edukacyjna/szkoleniowa – osoby pracujące z osobami dorosłymi, które prowadzą zajęcia, kursy, szkolenia, wykłady;
 • osoby zaangażowane w pracę na rzecz naszej organizacji i jej promocję.
 1. Posiadanie podstawowej znajomości języka angielskiego na podstawie testu dołączonego do formularza zgłoszeniowego (ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy rekrutacyjnych).
 2. Osoby z oceną „spełnia” przejdą do dalszego etapu rekrutacji opisanego w pkt. III.

 

Kryteria rekrutacyjne dodatkowe

 1. Motywacja do wzięcia udziału w projekcie zbadana na postawie pisemnego uzasadnienia ujętego w formularzu zgłoszeniowym. Zostaną nadane punkty w skali 0 - 15.
 2. Podstawowa znajomość języka angielskiego (szkolenie we Włoszech odbędzie się w tym języku). Zostaną nadane punkty w skali 0 -15.

 

Ocena kandydatów i procedura odwoławcza

1.Punkty uzyskane z powyżej wymienionych kryteriów zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku. Osoby z największą liczbą  punktów zostaną zakwalifikowane do projektu.

2.Ocena kandydatów zostanie dokonana przez ŁUTW na podstawie opisanych
w pkt. II i III kryteriów i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.

 1. Ocena, niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji, zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy głównej i rezerwowej w widocznym miejscu w biurze ŁUTW.

4.O kolejności na liście decyduje suma uzyskanych punktów. Łącznie można zdobyć 30 pkt.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o kolejności na liście decydować będzie dotychczasowe zaangażowanie w prace na rzecz ŁUTW.

5.W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach z przygotowania kulturowo-językowo-pedagogicznego) przez osobę umieszczoną na liście głównej, zostanie ona wykluczona z wyjazdu na  kurs, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

6.W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja zostanie powtórzona.

 1. Osoby niezakwalifikowane do projektu mają prawo złożyć odwołanie w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone pisemnie do koordynatora projektu. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni i   przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.
 2. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń lub wycofania się uczestnika, lub innych zaistniałych okoliczności, organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru.
 3. W przypadku ogłoszenia dodatkowego naboru/ naborów pierwszeństwo udziału
  w projekcie mają kandydaci, którzy zostali już zakwalifikowani do projektu w naborze pierwszym.

 

Paragraf 4. Wymagane dokumenty

 1. Na etapie rekrutacji: formularz zgłoszeniowy.
 2. Po zakwalifikowaniu do projektu:
 • Umowa pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w programie Erasmus+,
 • Warunki ogólne.
 1. Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka otrzyma m.in. certyfikat ukończenia kursu, dokument Europass Mobilność.

 

Paragraf 5. Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:
 • języka angielskiego,
 • pedagogicznego,
 • kulturowego.
 1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na kursie, jak i po powrocie.
 2. Przygotowania i złożenia indywidulanego raportu po zakończeniu mobilności poprzez on-line EU Survey, wypełniania ankiet ewaluacyjnych.
 3. Gromadzenia podczas pobytu we Włoszech materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
 4. Współpracy z osobami zaangażowanymi w realizację projektu oraz podczas pobytu we Włoszech, przestrzegania poleceń opiekuna z organizacji przyjmującej.
 5. Odbycia kursu zgodnie z programem, uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu we Włoszech.
 6. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania kursu, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 7. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

Paragraf 6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki
  z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z członkostwa w organizacji.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu w terminie do 3 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny.
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć przygotowawczych do mobilności jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej, w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie).
 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia
  z listy, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych
  i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w czasie pobytu za granicą uczestnik/ uczestniczka zobowiązana jest do samodzielnej organizacji powrotu do kraju i na własny koszt.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik/ uczestniczka może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego/jej udziału w projekcie.

Paragraf 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizacji: https://utwlowicz.pl/.

 

Łowicz, 2 marca 2024 r.

 

Pliki do pobrania