facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Historia powstania Stowarzyszenia ŁOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

W 2007 r. grupa mieszkańców Łowicza wyszła z inicjatywą, skierowaną do Burmistrza Miasta Łowicza, zaktywizowania środowiska ludzi dojrzałych i stworzenia dla nich możliwości realizowania swoich pasji i zainteresowań.

Na ich prośbę burmistrz Krzysztof Jan Kaliński zaprosił do współpracy Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu oraz Łowicki Ośrodek Kultury i w efekcie podjętych rozmów zaakceptowano pomysł powołania w mieście Uniwersytetu III Wieku działającego przy Urzędzie Miejskim w Łowiczu, opracowano założenia organizacyjno-dydaktyczne, statut oraz deklaracje członkowskie. Przeprowadzono również kampanię reklamowo-informacyjną dla mieszkańców. Opiekunem naukowym Uniwersytetu III Wieku w Łowiczu został dr Feliks Walichnowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

11 października 2007 r. w sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008 Uniwersytetu III Wieku. Wykład inauguracyjny nt. historii Łowicza od średniowiecza do współczesności wygłosił Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, inicjując tym wydarzeniem działanie przy Urzędzie Miejskim w Łowiczu Uniwersytetu III Wieku.

Siedzibą Uniwersytetu od początku był lokal w sali Łowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Podrzecznej 20.

Uniwersytet III Wieku liczył wówczas 70 słuchaczy (bez względu na wiek i wykształcenie), którym oferował uczestnictwo w wykładach, zajęciach fakultatywnych i zajęciach do wyboru w ramach sekcji i kół zainteresowań z zakresu: historii, socjologii rodziny i więzi społecznej, ochrony zdrowia ludzi starszych, prawa rodzinnego, religioznawstwa, zagadnień samorządu lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego, porad gospodarczych (w tym dla działkowiczów i hodowców zwierząt), spraw międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów Unii Europejskiej.

Przez blisko pół roku odbywały się comiesięczne wykłady, które cieszyły się dużym zainteresowaniem w środowisku. Pierwsze miesiące działalności pozwoliły twórcom i słuchaczom Uniwersytetu III Wieku doprecyzować oczekiwania od takiej formy aktywizowania ludzi starszych, poznać podobne struktury w innych miastach. Okazało się, że najczęstszą formą działalności jest stowarzyszenie. Przede wszystkim daje ono możliwość finansowego i organizacyjnego wsparcia działalności przez władze miasta i inne podmioty, a jednocześnie to sami członkowie stowarzyszenia decydują o formach jego działalności, wcześniej przyjmując statut, wybierając władze, stawiając sobie zadania i cele.

W listopadzie 2007 r. 15-osobowa grupa inicjatywna, wraz z dr. Tadeuszem Żaczkiem – dyrektorem Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, zwróciła się do burmistrza Krzysztofa Jana Kalińskiego z prośbą o utworzenie stowarzyszenia, które będzie dalej prowadzić zainicjowany przez niego Uniwersytet III Wieku w Łowiczu. W spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się 12 listopada 2007 w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, grupę tę reprezentowały: Bożena Modzelewska, Krystyna Stabryła, Władysława Godziszewska, Joanna Przybysz, Krystyna Cyperling, Barbara Pietrzak, Lidia Gać, Krystyna Kocemba, Teresa Szarometa, Halina Hablewska, Henryka Latoszewska, Barbara Gogolewska, Anna Jarosz, Anna Burakowska i Bożena Wójt. Na I przewodniczącą Stowarzyszenia ŁUTW Burmistrz Miasta Łowicza powołał Władysławę Godziszewską, która pełniła tę funkcję do lutego 2008 r.

13 grudnia 2007 r. odbyło się I spotkanie założycielskie stowarzyszenia, w którym wzięło udział 23 członków: Alicja Soja, Anna Markowska, Krystyna Kret, Maria Marszałek, Barbara Gogolewska, Grażyna Janczak, Irena Rogiecka, Stanisław Gospoś, Wanda Świątkowska-Kwasek, Jadwiga Kamińska, Anna Łabińska, Janina Szczerbuk, Stefania Staniszewska, Zofia Chojecka, Krystyna Stabryła, Józef Czapnik, Maria Jagodzińska, Danuta Jagodzińska, Henryka Śmiałek, Anna Jarosz, Joanna Przybysz, Władysława Godziszewska i Bożena Wójt.

Na I Walnym Zgromadzeniu Członków Uniwersytetu w lutym 2008 r. wyłoniony został Zarząd Stowarzyszenia ŁUTW, którego prezesem została Anna Burakowska, pełniąca tę funkcję do 28 lutego 2011 r.

Oficjalne zebranie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku odbyło się 15 maja 2008 r. Pod aktem założycielskim stwierdzającym: „świadomi odpowiedzialności prawnej, oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach”, podpisało się wówczas 17 osób: Alicja Jackowska-Szot, Anna Kirej, Bożena Wójt, Henryka Latoszewska, Bożena Modzelewska, Alicja Soja, Zofia Chojecka, Anna Burakowska, Teresa Szarometa, Halina Hablewska, Barbara Piekacz, Anna Jarosz, Lidia Gać, Krystyna Stabryła, Barbara Gogolewska, Władysława Godziszewska, Joanna Przybysz.

29 października 2008 r. nowy Zarząd Stowarzyszenia ŁUTW pod przewodnictwem Anny Burakowskiej wystąpił do Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o objęcie Stowarzyszenia patronatem naukowym. Opiekunem naukowym została wówczas prof. dr hab. Teresa Zaniewska – Kierownik Katedry Edukacji i Kultury SGGW w Warszawie. Patronat nad ŁUTW nadal pełnił Burmistrz Miasta Łowicza.

4 lipca 2008 r. Komitet Założycielski wystąpił do Sądu Rejonowego w Łodzi. XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. 6 października 2008 r. Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Łodzi pod numerem 0000315061.

Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku odbyła się 27 listopada 2008 r. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu przy Starym Rynku. Uroczystego otwarcia dokonali prezes Stowarzyszenia Anna Burakowska, burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński i ks. prałat Wiesław Skonieczny. Wykład inauguracyjny wygłosiła Zuzanna Celmer. Na zakończenie odbył się koncert Łowickiej Orkiestry Kameralnej.

W 2013 r. Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, liczące wówczas ok. 150 członków – mieszkańców powiatu łowickiego oraz pojedyncze osoby z pobliskiego Głowna, uroczyście obchodziło jubileusz 5-lecia. Uroczystości jubileuszowe odbywały się 18 kwietnia 2013 r. w restauracji „Szkiełka” w parku nad Bzurą. Poprowadziła je prezes ŁUTW Bożena Wójt.

W marcu 2017 r. w związku z przypadającym jubileuszem 10-lecia Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku odbyło się tylko zebranie sprawozdawcze oraz poczyniono przygotowania do obchodów jubileuszu. Uroczystości jubileuszowe odbyły się natomiast 16 listopada 2017 r. w restauracji „Szkiełka” w Łowiczu. W programie przewidziano prezentację osiągnięć Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wystawy prac członków ŁUTW, wystąpienia zaproszonych gości oraz część artystyczną, w której swoimi talentami pochwalili się słuchacze skupieni w różnych kołach zainteresowań. Integracyjnym elementem obchodów była Biesiada Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na rok akademicki 2017/2018 przygotowano 230 miejsc dla potencjalnych słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Z okazji jubileuszów w 2013 i 2017 r. Zarządy ŁUTW przygotowały dla słuchaczy i zaproszonych gości pamiątkowe znaczki oraz okolicznościowe publikacje – biuletyny zawierające najważniejsze informacje nt. działalności Stowarzyszenia oraz jego oferty programowej.