facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Honorowi członkowie Stowarzyszenia ŁUTW

Zgodnie z § 15 Statutu Stowarzyszenia ŁUTW na wniosek Zarządu ŁUTW Walne Zgromadzenie Członków może nadać osobie fizycznej status członka honorowego w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia lub w działalności charytatywnej na rzecz osób starszych.

Pierwszy tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymała w dniu 31 marca 2011 r. prof. dr hab. Teresa Zaniewska – Kierownik Katedry Edukacji i Kultury SGGW w Warszawie, opiekun naukowy ŁUTW.

Okolicznościowy dyplom wręczony prof. T. Zaniewskiej podczas uroczystości zawierał następujący tekst: „Stowarzyszenie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uchwałą IV Walnego Zgromadzenia Członków ŁUTW z dnia 31 marca 2011 r. postanawia nadać Pani prof. dr hab. Teresie Zaniewskiej tytuł Pierwszego Honorowego Członka Stowarzyszenia ŁUTW. Wyróżnienie to stanowi wyraz szacunku dla bezinteresownego zaangażowania i poświęcenia Pani Profesor dla dobra Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z życzeniami dalszych sukcesów na polu naukowym i w życiu osobistym. Prezydium Walnego Zgromadzenia.”

Jubileusz 5-lecia ŁUTW był okazją do uhonorowania osób zasłużonych w budowaniu struktur Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaszczytny tytuł Honorowego Członka ŁUTW wręczono 18 kwietnia 2013 r. dwóm osobom: Annie Burakowskiej – pierwszej prezes Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Maciejowi Malangiewiczowi – dyrektorowi Łowickiego Ośrodka Kultury.

Podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w dniu 2 października 2014 r. tytuł Honorowego Członka Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymał Krzysztof Jan Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza, który zainicjował w 2007 r. funkcjonowanie Uniwersytetu III Wieku przy Urzędzie Miejskim w Łowiczu i sprawował nad Uniwersytetem patronat od początku jego powstania.

W dniu 5 października 2017 r. tytuł Honorowego Członka ŁUTW z numerem 5 otrzymała Marzena Kozanecka-Zwierz – dyrektor Muzeum w Łowiczu. Podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018, która odbyła się w sali barokowej łowickiego muzeum, prezes ŁUTW Bożena Wójt, w uznaniu zasług dyr. M. Kozaneckiej-Zwierz dla wspierania działań merytorycznych i naukowych Stowarzyszenia oraz bezinteresowną pracę na jego rzecz, przedstawiła Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków ŁUTW nadającą jej godność Członka Honorowego i wręczyła okolicznościowy dyplom.

Tytuł Honorowego Członka ŁUTW z numerem 6. otrzymała urzędująca Prezes Stowarzyszenia Bożena Wójt. Laudacja i wręczenie dyplomu nastąpiły podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w dn. 3 października 2018 r. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu.