facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Ogólne zasady członkostwa w ŁUTW

Zasady zapisów i członkostwa w Łowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

1. Warunki członkostwa: 

 1. Członkiem zwyczajnym Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwanym dalej słuchaczem, może zostać każda osoba po ukończeniu 50. roku życia, która: 
  1. złoży pisemną deklarację potwierdzającą przynależność (deklaracja do pobrania w biurze), 
  2. wpłaci wpisowe (w biurze przy wypełnianiu deklaracji), 
  3. będzie systematycznie opłacać składki członkowskie za okres: od 1 października do 30 czerwca (I opłata składek obowiązkowo w biurze, następne w biurze lub najlepiej przelewem na konto bankowe ŁUTW – BNP Paribas, nr konta: 69 1600 1462 1747 7535 6000 0001). 
 2. Zapisanie się do ŁUTW może nastąpić w dowolnym okresie roku akademickiego (poza okresem wakacyjnym. 
 3. Każdy członek powinien znaleźć swój obszar aktywności w ofercie ŁUTW i zadeklarować przemyślany udział w wybranej formie cotygodniowych zajęć w ramach kół zainteresowań, sekcji. 

2. Wysokość opłat ponoszonych przez słuchaczy: 

 1. opłata wpisowa – 50 zł (Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków z 24.02.2020 r.), 
 2. składka członkowska za kwartał – 45 zł (Uchwała Walnego Zebrania Członków z 30.06.2021 r.), 
 3. okresy opłacania składek członkowskich (trzy kwartały): I-III, IV-VI, X-XII; okres VII-IX jest bezskładkowy, 
 4. formy opłacania składek – wg najdogodniejszego dla słuchacza sposobu (ale tylko w obrębie roku kalendarzowego): 
  1. składka za jeden kwartał – 45 zł, 
  2. składka za dwa kwartały – 90 zł, 
  3. jednorazowa składka za trzy kwartały płacona tylko w styczniu – 135 zł, 
  4. składki należy opłacać do końca pierwszego miesiąca danego kwartału, 
 5. słuchacze, którzy ukończyli 80. rok życia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich od następnego kwartału po osiągnięciu tego wieku, 
 6. comiesięczne opłaty za udział w zajęciach w ramach sekcji i kół zainteresowań, które są prowadzone przez lektorów, instruktorów, wykładowców – odpłatność ustalana jest w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin zegarowych zajęć w tygodniu (wysokość stawki uchwalono na Walnym Zebraniu Członków w dn. 28.06.2022 r.): 
  1. za zajęcia w wymiarze 1 godziny zegarowej w tygodniu – 20 zł miesięcznie (np. aerobik w basenie, nauka pływania, gimnastyka, koło taneczne), 
  2. za zajęcia w wymiarze 1,5 godziny zegarowej w tygodniu – 30 zł miesięcznie (np. za lektoraty języka angielskiego), 
  3. za zajęcia w wymiarze 2 godzin zegarowych w tygodniu – 40 zł miesięcznie (np. zajęcia kół plastycznych), 
  4. odpłatność za zajęcia jogi liczona jest w odrębny sposób – narzucony przez instruktora i przy grupie minimum 20-osobowej wynosi 70 zł od osoby. 

3. Słuchacze nie ponoszą kosztów za udział w zajęciach i kołach prowadzonych na zasadzie wolontariatu przez członków ŁUTW, np. koło kulinarne, rowerowe, turystyki pieszej, brydżowe. 

4. Słuchacze partycypują również w kosztach: 

 1. spotkań o charakterze integracyjnym, 
 2. imprez i wyjazdów o charakterze kulturalnym, krajoznawczym, turystycznym, wypoczynkowym itp.

Uwaga: We wszystkich wydarzeniach, wycieczkach, imprezach i cotygodniowych zajęciach (odpłatnych lub nieodpłatnych) organizowanych przez ŁUTW mogą uczestniczyć tylko słuchacze, którzy mają uregulowany na bieżąco stan składek członkowskich. 

5. Miejsce i terminy dokonywania wszelkich formalności członkowskich: 

 1. adres siedziby ŁUTW: Łowicz, Aleje H. Sienkiewicza 62, I piętro, pokój 14, 
 2. biuro czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 12.00 – 14.00, 
 3. załatwiania wszelkich spraw formalnych, np. zapisy do ŁUTW, pobranie deklaracji, zapisy na wycieczki, wyjazdy do teatru dokonuje się w biurze ŁUTW w dniach dyżurów. 

6. Organizacja zajęć wg tygodniowego harmonogramu i zasady udziału w nich: 

 1. Harmonogram cotygodniowych zajęć ustalany jest na cały rok akademicki (od X do VI). 
 2. Zajęcia w ramach sekcji i kół zainteresowań odbywają się od poniedziałku do soboty w grupach minimalnie 15-osobowych (limit ten dotyczy odpłatnych zajęć). Część odbywa się w siedzibie ŁUTW, inne w obiektach OSiR w Łowiczu i Pływalni Miejskiej lub w miejscach wskazanych przez instruktorów. 
 3. Zapisy na zajęcia na każdy nowy rok akademicki odbywają się w połowie września (w ogłaszanych specjalnie terminach) w biurze ŁUTW. Przy zapisach przyjmowane są opłaty za I miesiąc zajęć (X) oraz składki członkowskie za ostatni kwartał w roku (X-XII). 
 4. Każdy członek ŁUTW może zapisać się do kilku sekcji i kół zainteresowań, z zastrzeżeniem: 
  1. spośród kilku rodzajów gimnastyki można wybrać tylko jeden, 
  2. jeśli w trakcie roku okaże się, że są niewykorzystane miejsca w innych grupach, można się na nie zapisać, ponosząc dodatkową odpłatność, 
  3. podobnie jest z zajęciami, gdzie funkcjonuje więcej grup, np. na aqua aerobiku (gimnastyce w wodzie). 

7. Odpłatność za zajęcia a nieobecności lub zajęcia niezrealizowane: 

 1. Ustalona odpłatność za zajęcia jest kwotą za miesiąc zajęć, a nie za liczbę zajęć w miesiącu. 
 2. Jeśli okaże się, że chwilowa niedyspozycja słuchacza uniemożliwia jego udział w pojedynczych zajęciach, nie otrzyma on zwrotu kosztów za te, na których był nieobecny 
 3. Jeśli zaplanowana dłuższa nieobecność słuchacza (np. z powodu wyjazdu do sanatorium) uniemożliwia udział w zajęciach, a po powrocie dana osoba chciałaby na nie wrócić – ponosi opłatę za ten okres w celu zarezerwowania sobie miejsca; w innym przypadku do grupy może dołączyć inna osoba; taką nieobecność słuchacz zgłasza do starosty grupy. 
 4. Swoją nieobecność na zajęciach dłuższą niż miesiąc, słuchacz zgłasza do Zarządu ŁUTW, aby znaleźć stosowne rozwiązanie. 
 5. Jeśli z ważnych powodów wykładowca/instruktor nie może zrealizować zajęć w wyznaczonym dniu, słuchacze mają prawo uzgodnić z nim ich odrobienie w innym terminie. Jeśli jednak z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe, zajęcia nie odbędą się, ale słuchaczom nie będą z tego powodu zwracane pieniądze. 
 6. Jeśli w miesiącu wypada więcej niż planowane 4 zajęcia, słuchacze nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych kosztów. 
 7. Opłaty za zajęcia zbierają starostowie grup podczas I i II zajęć w miesiącu w miejscu ich odbywania się. 

8. Możliwości zawieszenia członkostwa i zwolnienia z opłacania składek:

 1. Zawieszenie członkostwa polega na całkowitym zaprzestaniu korzystania z oferty ŁUTW oraz zwolnieniu z opłacania składek członkowskich na określony czas: 
  1. na okres dłuższy niż jeden miesiąc z uzasadnionych powodów, np. długotrwała choroba, wyjazd zagraniczny, wypadki losowe, 
  2. na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy w ciągu całej swojej przynależności do ŁUTW (może to być suma kilka krótszych okresów). 
 2. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Zarządu ŁUTW (formularz do pobrania w biurze) i podjęciu przez Zarząd stosownej uchwały. 
 3. Przed podjęciem decyzji o zawieszeniu członkostwa słuchacz jest zobowiązany do uregulowania składki za okres poprzedzający datę zawieszenia. 
 4. Zawieszenie można przerwać w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie takiej woli do Zarządu ŁUTW i uregulowanie zobowiązań finansowych. 

9. Dobrowolna rezygnacja z członkostwa: 

 1. Dobrowolna rezygnacja z członkostwa w ŁUTW może nastąpić w dowolnym momencie roku akademickiego na podstawie pisemnego oświadczenia (formularz do pobrania w biurze) i podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały. 
 2. Przed podjęciem decyzji o rezygnacji z członkostwa wskazane jest uregulowanie przez słuchacza składki za okres poprzedzający datę rezygnacji. 

10. Skreślenie z listy członków ŁUTW: 

 1. Słuchacz może być skreślony z listy członków uchwałą Zarządu ŁUTW w przypadku: 
  1. niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy – po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia, 
  2. niespełnienia kryteriów członkostwa, nieprzestrzegania Statutu lub działania na szkodę ŁUTW, 
  3. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego. 
 2. Dalsza procedura związana ze skreśleniem z listy członków przebiega zgodnie z § 15 Statutu ŁUTW. 

11. Reaktywacja członkostwa w ŁUTW 

 1. Ponowne zapisanie się do ŁUTW jest możliwe po upływie jednego roku kalendarzowego i po dokonaniu wpisowego wg obowiązującej stawki – bez wypełniania nowej deklaracji. 
 2. Reaktywacja członkostwa jest możliwa tylko jeden raz.