Zasady zapisu i członkostwa w stowarzyszeniu Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

1. Warunki członkostwa

Członkiem zwyczajnym, zwanym dalej słuchaczem, Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej w wieku 50+, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów ŁUTW, a ponadto:

 • złoży pisemną deklarację, która będzie potwierdzeniem przynależności
 • wpłaci wpisowe
 • będzie systematycznie opłacał składki członkowskie za okres: od 1 października do 30 czerwca w opłatach kwartalnych, półrocznych lub rocznych, w zależności od sytuacji finansowej członka
 • będzie ponosił koszty za udział w wybranych przez siebie zajęciach z tygodniowego harmonogramu zajęć prowadzonych przez instruktorów i wykładowców

W imprezach i zajęciach dofinansowywanych przez ŁUTW mogą uczestniczyć słuchacze, którzy mają uregulowany na bieżąco stan składek członkowskich.

Przyjęcia nowych członków odbywają się w ramach wolnych miejsc – do stanu liczbowego 230 członków Stowarzyszenia.

2. Wysokość opłat

Słuchacz ŁUTW ponosi następujące koszty:

 • opłata wpisowa – 10 zł
 • opłata członkowska, opłacana wg najdogodniejszego dla słuchacza sposobu:
  – składka kwartalna – 30 zł
  – składka półroczna – 60 zł
  – składka roczna – 90 zł
 • opłata za udział we wszystkich zajęciach prowadzonych przez instruktorów i wykładowców wg tygodniowego harmonogramu zajęć – 15 zł na miesiąc

Okresy wakacji to okres bezskładkowy.

Pobrania deklaracji, uiszczania stosownych opłat oraz załatwiania wszelkich spraw formalnych należy dokonywać w biurze ŁUTW w poniedziałki i czwartki w godzinach 12:00 – 13:00.

3. Zawieszenie członkostwa

Zawieszenie członkostwa w ŁUTW jest możliwe:

 • z uzasadnionych powodów, np. długotrwała choroba, wyjazd dłuższy niż jeden miesiąc, wypadki losowe
 • na pisemny wniosek do Zarządu ŁUTW
 • na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy
 • dwukrotnie w okresie członkostwa w ŁUTW

4. Skreślenie z listy członków

Słuchacz może zostać skreślony z listy członków lub wykluczony ze Stowarzyszenia ŁUTW na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:

 • zalegania w opłacaniu obowiązującej miesięcznej składki członkowskiej przez jeden rok kalendarzowy bez usprawiedliwienia
 • postępowania lub zachowania godzącego w autorytet i dobre imię ŁUTW
 • nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego

Skreślonemu lub wykluczonemu przez Zarząd członkowi przysługuje prawo odwołania, w czasie 14 dni od daty telefonicznego powiadomienia go o stosownej uchwale Zarządu, do Walnego Zgromadzenia Członków, którego decyzja jest ostateczna.

Skreślenie z listy członków nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zaległych składek.

5. Rezygnacja z członkostwa

Słuchacz może zrezygnować z członkostwa w ŁUTW w dowolnym momencie, składając do Zarządu pisemne oświadczenie o wystąpieniu. Rezygnacja z członkostwa nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zaległych składek.

6. Reaktywacja członkostwa

Słuchacz, który został wykreślony z listy członków może wystąpić do Zarządu ŁUTW z pisemnym wnioskiem o przywrócenie członkostwa na następujących warunkach:

 • opłaci wpisowe oraz bieżące składki – bez wypełniania nowej deklaracji
 • reaktywacja może być zastosowana tylko dwa razy w okresie członkostwa w ŁUTW

7. Inne uprawnienia i obowiązki członków zwyczajnych

Członkowie ŁUTW partycypują w kosztach:

 • zajęć w kołach zainteresowań prowadzonych przez instruktorów i wykładowców
 • spotkań o charakterze integracyjnym
 • imprez i wyjazdów o charakterze kulturalnym, krajoznawczym, turystycznym, wypoczynkowym itp

Członkowie ŁUTW mogą nieodpłatnie korzystać z:

 • wykładów z różnych dziedzin
 • zajęć seminaryjnych
 • imprez i spotkań sponsorowanych lub dotowanych
 • samopomocy koleżeńskiej

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 • przestrzeganie Statutu
 • wykonywanie uchwał i decyzji organów ŁUTW
 • wykonywanie przyjętych zadań
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej