facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Zasady przyjęć nowych członków do ŁUTW i podstawowe zasady członkostwa

Komunikat Zarządu ŁUTW z dn. 30.08.2021 r. w sprawie przyjęć nowych członków do stowarzyszenia i podstawowych zasad członkostwa

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przypomina podstawowe zasady obowiązujące przy zapisach nowych członków do stowarzyszenia ŁUTW, podczas zapisywania się na zajęcia oraz podstawowe zasady członkostwa. Jednocześnie informuje, że dla zapewnienia sprawności procedur i uniknięcia tłoku najpierw przyjmowane są zapisy do ŁUTW (od 02.09.2021 r. ), a dopiero potem zapisy na zajęcia wynikające z rocznego planu (od 20.09.2021 r.) 👇 👇 👇

Termin rozpoczęcia zapisów do ŁUTW – od czwartku 2 września 2021 r.   Warunki członkostwa Członkiem zwyczajnym Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwanym dalej słuchaczem, może zostać każda osoba po ukończeniu 50. roku życia, która: 👉złoży pisemną deklarację potwierdzającą przynależność (deklaracja do pobrania w biurze), 👉wpłaci wpisowe (w biurze przy wypełnianiu deklaracji), 👉będzie systematycznie opłacać składki członkowskie za okres: od 1 października  do 30 czerwca (I opłata składek w biurze, następne w biurze lub najlepiej przelewem na konto bankowe ŁUTW – Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, numer rachunku: 76 9288 0001 0006 5315 2000 0010).  👉Uwaga: Ponieważ jednym z celów ŁUTW jest prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i fizycznej osób starszych, każdy członek ŁUTW powinien znaleźć swój obszar aktywności i od ogłoszenia terminu zapisów na zajęcia, zadeklarować udział w wybranej formie cotygodniowych kół zainteresowań, sekcji.   Wysokość opłat - słuchacz ŁUTW ponosi następujące koszty: 👉opłata wpisowa – 50 zł (Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków z 24.02.2020 r.), 👉składka członkowska za 1 miesiąc – 15 zł (Uchwała Walnego Zebrania Członków z 30.06.2021 r.) 👉okresy opłacania składek członkowskich (trzy kwartały): I-III, IV-VI, X-XII; okres VII-IX jest bezskładkowy, 👉formy opłacania składek - wg najdogodniejszego dla słuchacza sposobu:
 • składka za jeden kwartał – 45 zł,
 • składka za dwa kwartały – 90 zł,
 • jednorazowa składka za trzy kwartały (płacona w roku budżetowym!)135 zł,
👉comiesięczne opłaty za udział w zajęciach w ramach sekcji i kół zainteresowań, które są prowadzone przez lektorów, instruktorów, wykładowców – odpłatność ustalana jest w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin zegarowych zajęć w tygodniu:
 • za zajęcia w wymiarze 1 godziny zegarowej w tygodniu15 zł miesięcznie (np. aerobik w basenie, nauka pływania, gimnastyka, koło taneczne),
 • za zajęcia w wymiarze 1,5 godziny zegarowej w tygodniu – 22,50 zł miesięcznie (np. za lektoraty języka angielskiego),
 • za zajęcia w wymiarze 2 godzin zegarowych w tygodniu – 30 zł miesięcznie (np. zajęcia kół plastycznych).
👉Członkowie ŁUTW partycypują również w kosztach:
 • spotkań o charakterze integracyjnym,
 • imprez i wyjazdów o charakterze kulturalnym, krajoznawczym, turystycznym, wypoczynkowym itp.
Uwaga: W imprezach i zajęciach dofinansowywanych  przez ŁUTW mogą uczestniczyć słuchacze, którzy mają uregulowany na bieżąco stan składek członkowskich. 👉Słuchacze nie ponoszą kosztów za udział:
 • w zajęciach i kołach prowadzonych na zasadzie wolontariatu przez członków ŁUTW, np. koło kulinarne, rowerowe, turystyki pieszej, brydżowe,
 • w wykładach, spotkaniach itp.
Miejsce dokonywania  formalności zapisu i opłat 👉Pobrania deklaracji, uiszczania stosownych opłat oraz załatwiania wszelkich spraw formalnych należy dokonywać w biurze ŁUTW w poniedziałki i czwartki w godzinach 12.00 – 14.00. Organizacja zajęć wg tygodniowego harmonogramu i zasady udziału w nich 👉Tygodniowy harmonogram zajęć ustalany jest na cały rok akademicki. Zajęcia w ramach sekcji i kół zainteresowań odbywają się od poniedziałku do soboty w grupach około 15-osobowych. Część odbywa się w siedzibie ŁUTW, inne w obiektach OSiR w Łowiczu i Pływalni Miejskiej lub w miejscach wskazanych przez instruktorów. 👉Propozycje zajęć i kół zainteresowań oraz projekt tygodniowego planu zostaną ogłoszone przed 20.09.2021 r. 👉Każdy członek ŁUTW może zapisać się do kilku sekcji i kół zainteresowań, z zastrzeżeniem:
 • spośród 4 rodzajów gimnastyki można wybrać tylko 1; jeśli w trakcie roku okaże się, że są niewykorzystane miejsca w innych grupach, można się na nie zapisać, ponosząc dodatkową odpłatność; podobnie jest z zajęciami aqua aerobiku;
 • jeśli okaże się, że chwilowa niedyspozycja uniemożliwia obecność na zajęciach, nie będzie zwrotu kosztów za te niewykorzystane;
 • jeśli zaplanowana dłuższa nieobecność (np. wyjazd do sanatorium) uniemożliwia udział w zajęciach, a po powrocie dana osoba chciałaby na nie wrócić – ponosi opłatę za ten okres w celu zarezerwowania sobie miejsca; w innym przypadku do grupy może dołączyć inna osoba;
Zawieszenie członkostwa; rezygnacja; skreślenie z listy; ponowne zapisanie się 👉Z ważnych powodów słuchacz może zawiesić swoje członkostwo w ŁUTW (przestać opłacać składki) na okres nie dłuższy niż w sumie 1 rok kalendarzowy w ciągu całej swojej przynależności do stowarzyszenia (może to być suma kilka krótszych okresów). 👉Rezygnacja z członkostwa następuje w dowolnym momencie na podstawie pisemnego oświadczenia (może być na formularzu - do pobrania w biurze) i po uregulowaniu należnych składek. 👉Słuchacz może być skreślony z listy członków np. z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub z powodu nieprzestrzegania Statutu czy też działania na szkodę stowarzyszenia. 👉Ponowne zapisanie się do ŁUTW jest możliwe po upływie jednego roku kalendarzowego i po dokonaniu wpisowego (50 zł), ale już bez wypełniania deklaracji.