facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

XXI Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków ŁUTW

W związku z zakończeniem V kadencji (2021 – 2023) władz Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  na dzień 23 marca 2023 r. zwołano Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków ŁUTW. Posiedzenie tej najwyższej władzy stowarzyszenia odbyło się w siedzibie organizacji pozarządowych w Łowiczu w Alejach Sienkiewicza 62.

Już od godz. 9.30 gromadzili się słuchacze, by wpisać się na listy obecności i pobrać mandaty do głosowania. Z uwagi na brak kworum w I terminie o godz. 10.30, obrady rozpoczęły się w II terminie. Na 369 członków ŁUTW w obradach wzięło udział 165. W tej liczbie są też osoby, które udzieliły pisemnego pełnomocnictwa innym członkom, aby dzięki temu mogły skorzystać ze statutowego prawa do udziału w Walnym Zebraniu. Początek zdominowały sprawy proceduralne, m.in. wybór komisji, które czuwały nad właściwym przebiegiem głosowań.

Otwarcia obrad dokonała prezes Krystyna Kucharska, zaczynając od powołania Komisji mandatowo – skrutacyjnej. W jej skład weszły: Grażyna Janczak, Irena Białas, Jolanta Posłuszna, Jolanta Kliszko i Zofia Guzek. Następnie zaproponowała kandydatury do Prezydium obrad: Irenę Kolos na przewodniczącą i Renatę Zamoyską na sekretarza, które zostały jednogłośnie wybrane przez Walne Zebranie. Ciąg dalszy obrad poprowadziła Irena Kolos, zaczynając od wyłonienia podczas głosowania Komisji uchwał i wniosków, do której wybrano: Marię Jagodzińską, Mariannę Pietrzak i Krystynę Kołowacik. Wszystkie głosowania podczas obrad odbywały się w sposób jawny przez podniesienie mandatów.

Z życzeniami owocnych obrad i trafnych wyborów nowych władz ŁUTW zwróciła się do zebranych słuchaczy Marzena Kozanecka-Zwierz - przewodnicząca Rady Programowej Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Po zatwierdzeniu dwóch dokumentów: regulaminu i porządku obrad, na dalszą część zebrania złożyły się wystąpienia osób składających sprawozdania z działalności ŁUTW za 2023 r. Obszerne sprawozdanie z bardzo bogatej merytorycznej działalności Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożyła prezes K. Kucharska, wnikliwej analizy działalności finansowej oraz rozliczenia zysków i strat dokonała księgowa Halina Nowińska, a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Marianna Jasińska przewodnicząca Komisji. Podczas głosowania sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe zostały przyjęte jednogłośnie.

Kolejny ważny punkt obrad to podjęcie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2023 r. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie, co daje Zarządowi ogromną satysfakcję.

Nim nastąpiła cześć wyborcza Walnego Zebrania Członków ŁUTW, jednogłośnie podjęto uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w trybie jawnym przez podniesienie mandatów.

Zaproponowane kandydatury do wszystkich władz to osoby dotychczas pełniące swoje funkcje, a ponieważ z sali nie padły żadne inne nazwiska, wszystkie zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Po zakończonym Walnym Zebraniu odbyły się zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej podczas których władze te ukonstytuowały się, zachowując dotychczasowy podział obowiązków.

W ten sposób skład nowych władz na lata 2024 – 2026 jest następujący:

 

PREZES ŁUTW – Krystyna Kucharska, pełniąca tę funkcje od 28.02.2019 r.

 

ZARZĄD

Wiceprezesi: Teresa Słysz – Szadkowska i Renata Schilling,

Skarbnik: Helena Mika,

Sekretarz – Renata Zamoyska,

Członkowie: Halina Podrażka, Jadwiga Cichocka, Zofia Wielemborek, Grażyna Kret, Danuta Brudka,

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: Marianna Jasińska,

Wiceprzewodnicząca: Joanna Janiszewska,

Sekretarz: Wiesława Siewierska.

Do tego bardzo twórczego składu należy też księgowa Halina Nowińska - choć nie wybierana na kadencję, ale w pełni identyfikująca się ze stowarzyszeniem i wyrażająca wolę dalszej współpracy.

 

Do RADY SŁUCHACZY wybrane zostały: Wiesława Bryszewska, Ewa Białas i Ewa Bury. Ukonstytuowanie się tego organu doradczego dla Zarządu nastąpi wkrótce.

Do wszystkich wybranych władz prezes Krystyna Kucharska skierowała słowa podziękowań za dotychczasową pracę i zadowolenia, że współpraca będzie kontynuowana.

Podczas obrad Walnego Zebranie Członków ŁUTW podjęło uchwałę  w sprawie zwolnienia osób, które ukończyły 85 lat z opłacania składek członkowskich do połowy obowiązującej stawki. Osoby, które nabyły uprawnienia do całkowitego zwolnienia ze składek na mocy Uchwały nr 13/2019 Walnego Zgromadzenia Członków z 28.02.2019 r. zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

 

Ważnym i bardzo uroczystym momentem podczas XXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków ŁUTW było spotkanie z burmistrzem Krzysztofem Janem Kalińskim. W związku z ogłoszoną przez niego decyzją o zakończeniu pełnienia obowiązków Burmistrza Miasta Łowicza, Zarząd Łowickiego Uniwersytet Trzeciego Wieku na forum zebranych członków podziękował  mu za dotychczasowe wsparcie, wręczając bukiet 17 róż za 17 lat współpracy, obraz namalowany przez artystę plastyka Wojciecha Kutkowskiego oraz pamiątkową tablicę z następującym tekstem:

„To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące” - Paulo Coelho

Podziękowanie

Panu Krzysztofowi Janowi Kalińskiemu

serdeczne podziękowanie za inicjatywę utworzenia

Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

stworzenie jak najlepszych warunków do jego funkcjonowania

i wspieranie działalności przez wszystkie lata sprawowania funkcji

Burmistrza Miasta Łowicza,

za rozumienie, jak nikt inny, potrzeb łowickich seniorów

i za przekazywanie im pasji poznawania historii Małej Ojczyzny,

z życzeniami pomyślności na dalszym etapie życia

w imieniu grona studentów-seniorów składa

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Łowicz, dnia 23 marca 2024 r.

 

W tej uroczystej chwili uczestniczyła też obecna na Walnym Zebraniu Anna Burakowska - pierwsza prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a życzenia i podziękowania przekazano także w imieniu Bożeny Wójt - drugiej prezes ŁUTW.

Na zakończenie obrad prezes Krystyna Kucharska zaapelowała do słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o włączenie się do cennej akcji ekologicznej Fundacji Prolas pn. „888 drzew na 888-lecie Łowicza”. A taka formą wsparcia może być akcja ŁUTW „888 zł na drzewa z okazji 888 lat Łowicza”. I puszka zaczęła się powoli zapełniać!