facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

XVIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ŁUTW

Na XVIII Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dn. 30 czerwca 2021 r. wybrano nowe władze  stowarzyszenia na lata 2021 – 2023. Prezesem na V kadencję, a swoją drugą, została wybrana przez aklamację dotychczasowa prezes Krystyna Kucharska. 👇 👇 👇 Na podkreślenie zasługuje bardzo liczna obecność słuchaczy ŁUTW na sali obrad – osobista lub poprzez pełnomocników. Spośród 273 członków w głosowaniach brało udział 155 osób. Podczas obrad zapoznano członków ŁUTW ze sprawozdaniami za 2020 rok: o merytorycznej i organizacyjnej działalności Zarządu mówiła prezes K. Kucharska, sprawy finansowe omówiła księgowa Halina Nowińska, a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przedłożyła Marianna Jasińska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Obrady przebiegały bardzo sprawnie, a wybory nowych władz zapadały jednogłośnie. 🔵Prezes Krystyna Kucharska będzie kierowała pracami Zarządu, który na zebraniu w dniu 01.07.2021 r. ukonstytuował się następująco: 👉Grażyna Janczak – wiceprezes, 👉Teresa Słysz-Szadkowska – wiceprezes, 👉Barbara Mila – skarbnik, 👉Grażyna Kret – sekretarz, 👉członkowie: Danuta Bródka, Jadwiga Cichocka, Małgorzata Orzechowska, Renata Zamoyska, Helena Mika. 🔵Niezależnym organem kontrolnym będzie Komisja Rewizyjna w składzie: 👉Marianna Jasińska - przewodnicząca, 👉Joanna Janiszewska – wiceprzewodnicząca, 👉Wiesława Siewierska – sekretarz. 🔵Podczas Walnego Zebrania Członków wybrano, też na 3-letnią kadencję, Radę Słuchaczy – organ doradczy dla Zarządu w składzie: Marianna Pietrzak, Wiesława Bryszewska i Grażyna Piorun. Ukonstytuowanie się nastąpi na I zebraniu Rady Słuchaczy. 🔵Walne Zebranie Członków ŁUTW przyjęło też uchwałę w sprawie podniesienia miesięcznej stawki członkowskiej z 10 zł do 15 zł oraz   ustalenia terminu wpłat składek na pierwszy miesiąc danego okresu składkowego (kwartału). Obrady Walnego Zebrania poprowadziła Irena Kolos, a protokolantem została Grażyna Janczak. Dla właściwego przebiegu głosowań wybrano 5-osobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Zofia Wielemborek, Anna Taszycka-Kowalczyk, Lucyna Dziekanowska, Alicja Trzcińska i Anna Burzyńska. Projekty uchwał przedstawiała 3-osobowa Komisja Uchwał i Wniosków: Zofia Szczepaniak, Jolanta Posłuszna i Urszula Krużyńska vel Kruszewska. Gośćmi Walnego Zebrania Członków byli przedstawiciele Rady Programowej ŁUTW: Marzena Kozanecka-Zwierz – nowa przewodnicząca Rady, Maciej Malangiewicz – dotychczasowy przewodniczący oraz Zdzisław Kryściak – członek. Obecni też byli pozostali członkowie Rady Programowej a jednocześnie członkowie ŁUTW: Tadeusz Żaczek i Henryk Zasępa. Wśród zaproszonych gości był też obecny Krystian Cipiński – naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości, gdyż zebranie odbywało się  w budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy Al. Sienkiewicza 62, czyli tam, gdzie swoją siedzibę ma tenże wydział oraz ŁUTW. W technicznym przygotowaniu sali obrad bardzo pomagali pracownicy WWO. Podczas obrad nastąpił wzruszający moment, kiedy prezes K. Kucharska, w imieniu władz stowarzyszenia oraz słuchaczy ŁUTW, podziękowała koleżance Krystynie Kocembie za kilkunastoletni wolontariat przy prowadzeniu kartotek osobowych i przyjmowaniu składek członkowskich. Na wszystkich uczestniczących w obradach czekała na koniec niespodzianka – przygotowane przez Zarząd ŁUTW kosmetyczne pakiety. Były to bezpłatne próbki z laboratoriów firmy L’Oréal pozyskane przez Chorągiew Łódzką ZHP i Komendę Hufca ZHP w Łowicz, które seniorom przekazał komendant Piotr Zakrzewski. Przed rozpoczęciem Walnego Zebrania w holu budynku WWO można było obejrzeć wystawkę ikon napisanych przez słuchaczy ŁUTW podczas warsztatów prowadzonych w V i VI przez Jolantę Kolary. Tego dnia Zarząd ŁUTW zaprosił też słuchaczy na uroczysty obiad z okazji zakończenia roku akademickiego 2020/2021 do Restauracji „Kulinarne Mosty” prowadzonej przez ZAZ „Ja-Ty-My”.