facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

XIX Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ŁUTW

Jednogłośne absolutorium udzielone za 2021 r. to najwyższy wyraz uznania dla pracy Zarządu Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Taką opinię w dniu 28 czerwca 2022 r. wyraziło Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ŁUTW – najwyższa władza w stowarzyszeniu 👇 👇 👇 Obrady Walnego Zebrania Członków odbywały się w sali kina Feniks w Łowiczu przy ul. Podrzecznej w godzinach 10.30 – 13.30. Otworzyła je prezes Krystyna Kucharska, witając zgromadzonych słuchaczy oraz zaproszonych gości – przedstawicieli Rady Programowej ŁUTW, którą reprezentowali: Marzena Kozanecka-Zwierz – przewodnicząca i Zdzisław Kryściak – członek. Dla właściwego przebiegu prac i głosowań najpierw dokonano wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie: Irena Kolos – przewodnicząca oraz członkowie: Zofia Wielemborek, Anna Taszycka-Kowalczyk, Renata Schilling, Jolanta Kliszko. W kolejnym głosowaniu wybrano Prezydium obrad w składzie: sekretarz – Grażyna Janczak oraz przewodnicząca – Teresa Słysz-Szadkowska, która poprowadziła ciąg dalszy zebrania. Najważniejsze jego punkty to sprawozdanie z merytorycznej działalności Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przedstawione przez prezes K. Kucharską i sprawozdanie finansowe księgowej Haliny Nowińskiej. Z kolei przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Marianna Jasińska najpierw przedstawiła sprawozdanie z prac swojej komisji, po czym wygłosiła opinię o pracy Zarządu ŁUTW i wnioskowała o udzielenie mu absolutorium. Sprawozdania Prezesa i Księgowej zostały przyjęte jednogłośnie, tak jak jednogłośnie udzielono  Zarządowi absolutorium. Tego dnia podjęto, po krótkiej dyskusji, jeszcze jedną ważną uchwałę o zmianie wysokości miesięcznej odpłatności za zajęcia prowadzone przez instruktorów i wykładowców do 20 zł za zajęcia w wymiarze 1 godziny zegarowej w tygodniu (zajęcia w innym wymiarze godzin – proporcjonalnie więcej). Na koniec obrad Walnego Zebrania Członków Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Renata Zamoyska – przewodnicząca oraz członkowie: Wiesława Siewierska i Marianna Pietrzak, przygotowała projekty uchwał, które odczytała jej przewodnicząca. Zamykając Walne Zebranie Członków, przewodnicząca T. Słysz-Szadkowska podziękowała zebranym za obecność, bardzo sprawny przebieg obrad i głosowań oraz zaprosiła na integracyjne spotkanie przy obiedzie w Hotelu Eco.