facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Treść Statutu ŁUTW uchwalonego w dn. 30.06.2020 r.

Dla przypomnienia i utrwalenia wiedzy o zasadach funkcjonowania Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku publikujemy ponownie Statut ŁUTW przyjęty Uchwałą nr 1/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. podczas XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ŁUTW. 👇 👇 👇

Załącznik do Uchwały nr 1/2020 z dn. 30.06.2020 r.

XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Statut

Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Paragraf  1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej w  skrócie ŁUTW.

Paragraf 2

 1. Siedzibą ŁUTW jest miasto Łowicz.
 2. Terenem działania ŁUTW jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów ŁUTW może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. ŁUTW działa pod patronatem Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
 5. Czas trwania ŁUTW jest nieokreślony.

Paragraf 3

 1. ŁUTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac ŁUTW może zatrudnić pracowników lub zlecać ich wykonanie innym osobom na podstawie umów cywilnych.
 3. ŁUTW jako organizacja pozarządowa może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji celów statutowych.
 4. ŁUTW nieodpłatnie realizuje swoje cele w zakresie:
 • organizacji pracy organów stowarzyszenia
 • uczestnictwa członków w wykładach lub innych formach przekazywania wiedzy,
 • samopomocy koleżeńskiej,
 • działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej,
 • działalności charytatywnej.
 1. Członkowie ŁUTW ponoszą częściowe koszty organizacji:
 • zajęć prowadzonych przez zatrudnionych instruktorów i wykładowców,
 • kursów, szkoleń,
 • spotkań o charakterze integracyjnym,
 • imprez i wyjazdów o charakterze kulturalnym, krajoznawczym, turystycznym, wypoczynkowym.

 

Paragraf 4

ŁUTW  posiada osobowość prawną i działa na podstawie Statutu, z uwzględnieniem:

 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Paragraf 5

 1. ŁUTW może używać pieczęci, sztandaru, odznak, logo i emblematów określonych w przepisach szczegółowych.
 2. ŁUTW może wydawać legitymacje członkowskie, zaświadczenia o ukończonych kursach i seminariach.

 

ROZDZIAŁ II Cele i sposoby ich realizacji

Paragraf 6

Celem ŁUTW jest:

 • prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i fizycznej osób starszych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • aktywizacja społeczna członków ŁUTW,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej i zdrowego stylu życia,
 • promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • upowszechnianie działań w zakresie ochrony środowiska, turystyki i krajoznawstwa,
 • poprawa jakości życia osób starszych,
 • wspieranie idei wolontariatu, działalności charytatywnej i integracji pokoleń,
 • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, z uwzględnieniem folkloru regionu,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz rozszerzania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą.

Paragraf 7

ŁUTW realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie wykładów, konferencji naukowych, seminariów, zebrań dyskusyjnych oraz spotkań z ludźmi nauki, kultury, w tym folkloru, prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin,
 • rozwijanie działalności w kołach, klubach, sekcjach i zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub słuchaczy, zgodnie z potrzebami ŁUTW,
 • prowadzenie lektoratów języków obcych,
 • prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności artystyczne,
 • prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej,
 • uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych,
 • działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego,
 • podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • samopomoc koleżeńską członków bez udzielania pomocy materialnej,
 • rozwijanie współpracy ŁUTW z innymi instytucjami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą, z uwzględnieniem współpracy międzypokoleniowej i wspólne podejmowanie działań wspierających inicjatywy obywatelskie,
 • prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych ŁUTW, w tym działalności wydawniczej.

 

ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

Paragraf 8

Członkowie ŁUTW dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

 

Paragraf 9

 1. Członkiem zwyczajnym ŁUTW, zwanym dalej słuchaczem, może być osoba po ukończeniu 50. roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jak też cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy pragną wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów ŁUTW.
 2. Po złożeniu pisemnej deklaracji, opłaceniu wpisowego oraz składki członkowskiej, osoba staje się członkiem zwyczajnym ŁUTW na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Liczba członków zwyczajnych ŁUTW uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i  lokalowych stowarzyszenia.

 

Paragraf 10

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna bądź prawna zainteresowana działalnością ŁUTW. Osoba prawna działa przez swego pełnomocnika.
 2. Nabycie członkostwa wspierającego następuje na mocy uchwały Zarządu.
 3. Osoba prawna zobowiązuje się do systematycznego płacenia składki członkowskiej dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka, bądź do stałych świadczeń rzeczowych i/lub do pomocy technicznych – służących prawidłowemu funkcjonowaniu ŁUTW.
 4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

 

Paragraf 11

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów ŁUTW.
 2. Członkiem honorowym może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jak też cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Godność członka honorowego nadaje, za zgodą osoby zainteresowanej, Walne Zebranie Członków na pisemny wniosek Zarządu, wręczając dyplom z tytułem członka honorowego.
 4. Walne Zebranie członków może pozbawić członka honorowego tej godności na podstawie uchwały w związku z nieprzestrzeganiem Statutu lub działaniem na szkodę ŁUTW.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 6. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

 

Paragraf 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 • przestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał władz ŁUTW oraz innych aktów wewnętrznych,
 • aktywne uczestnictwo w pracach i działalności ŁUTW,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej,
 • propagowanie celów i działalności ŁUTW w społecznościach lokalnych,
 • regularne opłacanie składek członkowskich i wywiązywania się z innych zobowiązań wobec ŁUTW,
 • regularne współpłacenie za zajęcia prowadzone przez zatrudnionych instruktorów i wykładowców.

Paragraf 13

Członkom zwyczajnym przysługuje:

 • prawo uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków i prawo głosu odnośnie wszelkich podejmowanych na nim uchwał,
 • bierne i czynne prawo wyborcze,
 • udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez ŁUTW oraz korzystanie z wszelkich innych form działalności,
 • zgłaszanie Zarządowi wszelkich wniosków związanych z działalnością ŁUTW,
 • korzystanie z pomocy i urządzeń ŁUTW zgodnie z regulaminem.

Paragraf 14

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia z ŁUTW poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi,
  • uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków w związku z niespełnieniem kryteriów członkostwa, nieprzestrzeganiem Statutu lub działaniem na szkodę ŁUTW,
  • uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków wskutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia,
  • śmierci członka lub zakończenia działalności przez osobę prawną,
  • uchwały Zarządu w związku z pozbawieniem członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
 2. Ponowne przyjęcie w poczet członków ŁUTW jest możliwe, na podstawie uchwały Zarządu, po upływie jednego roku kalendarzowego i ponownym opłaceniu wpisowego, bez wypełniania deklaracji członkowskiej.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zdrowotnych lub losowych słuchacz ŁUTW może, na podstawie uchwały Zarządu, zawiesić członkostwo i nie opłacać składek członkowskich przez okres nie dłuższy niż w sumie jeden rok kalendarzowy.
 4. Szczegółowe zasady członkostwa określa odrębny regulamin.

Paragraf 15

 1. O zamiarze skreślenia z listy członków oraz jej przyczynach Zarząd informuje danego członka ŁUTW na piśmie, co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym podjęciem uchwały. Członek ma możliwość pisemnego lub ustnego odniesienia się do sprawy.
 2. Członek ŁUTW skreślony z listy członków ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu z listy członków.
 3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 4. Od momentu wniesienia odwołania do momentu rozpatrzenia sprawy przez Walne Zebranie Członków członek zostaje zawieszony w swoich prawach.

 

 

ROZDZIAŁ IV Władze ŁUTW

Paragraf 16

Organami władzy ŁUTW są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

Paragraf 17

 1. Najwyższą władzą ŁUTW jest Walne Zebranie Członków zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd:
  • z jego własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/8 członków ŁUTW
   w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku.
 4. O miejscu, terminie (terminach I i II), porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 21 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
 5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decyzyjnym członkowie ŁUTW oraz z głosem doradczym zaproszeni przez Zarząd członkowie honorowi, wspierający i goście.
 6. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 7. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

Paragraf 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • uchwalanie głównych kierunków działania ŁUTW,
 • uchwalanie zasad działalności programowej i finansowej,
 • uchwalanie Statutu i jego zmian,
 • wybór i odwołanie członków Zarządu oraz prezesa,
 • wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzanie sprawozdań finansowych ŁUTW,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz ŁUTW,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego dla nowych członków,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków ŁUTW lub jego władze,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków ŁUTW,
 • rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie ostatecznej decyzji o wykluczeniu członka ŁUTW,
 • podejmowanie uchwał o przynależności ŁUTW do innych organizacji,
 • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 • podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego ŁUTW,
 • zatwierdzanie wniosków Zarządu ŁUTW o ustaleniu wysokości współpłacenia członka za udział w zajęciach,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu ŁUTW i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, a niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz ŁUTW.

Paragraf 19

 1. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają zwykłą większością głosów – przy obecności przynajmniej połowy ogólnego stanu liczbowego członków w I terminie, a w II terminie – bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego obrad.
 2. Walne Zebranie Członków może powoływać komisje programowe wg potrzeb.

Paragraf 20

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków, bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Na wniosek członków obecnych na Walnym Zebraniu, liczba kandydatów na członków poszczególnych organów może zostać ograniczona do 5 osób na 1 miejsce.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, z tym że mandat władz wybieralnych kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrachunkowy.
 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zawieszają na czas kadencji swoje funkcje pełnione w zespołach, kołach, klubach, sekcjach.

Paragraf 21

 1. Zarząd ŁUTW jest organem wykonawczo - zarządzającym, kierującym działalnością ŁUTW.
 2. W skład Zarządu może wchodzić od 7 do 12 członków, w tym: prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik oraz członkowie.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Paragraf 22

 1. Jeżeli skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 1/3, Walne Zebranie Członków dokonuje wyborów uzupełniających do Zarządu.
 2.  Kadencja nowych członków Zarządu wybranych w wyborach uzupełniających kończy się z upływem kadencji pozostałych członków.
 3. W przypadku, gdy ze stanowiska ustępuje prezes Zarządu, Zarząd dokonuje wyboru nowego prezesa spośród obecnych członków Zarządu, który pełni tę funkcję do końca kadencji.
 4. Jeżeli skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu o liczbę nieprzekraczającą 1/3 ustalonego składu, Zarząd, w drodze uchwały, może dokooptować do swego składu nowych członków spośród wszystkich członków ŁUTW.
 5.  Mandat członka Zarządu ŁUTW wygasa z upływem kadencji lub w razie:
 • rezygnacji z mandatu,
 • ustania członkostwa w ŁUTW (np. na skutek śmierci),
 • odwołania z funkcji.

Paragraf 23

 1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.
 2. Zarząd może podejmować decyzje w sprawach pilnych.
 3. Zarząd pracuje na podstawie Statutu, przyjętego regulaminu i uchwał Walnego Zebrania Członków.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na podstawie uchwały Zarządu.
 5. W umowach między ŁUTW a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Paragraf 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 • opracowanie programów bieżących i perspektywicznych na podstawie uchwał, wniosków, wytycznych Walnego Zebrania Członków oraz postanowień niniejszego Statutu,
 • inicjowanie nowych kierunków działalności,
 • prowadzenie gospodarki finansowo – majątkowej, sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu obejmującego okres roku kalendarzowego,
 • reprezentowanie ŁUTW na zewnątrz, a także wobec gości i wykładowców,
 • podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych, wspierających oraz o wygaśnięciu lub zawieszeniu członkostwa,
 • podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków zgodnie z § 14 Statutu,
 • wnioskowanie o nadanie tytułu członka honorowego,
 • decydowanie w sprawie powoływania i rozwiązywania zespołów, kół, sekcji, klubów/kół oraz nadzorowanie ich działalności,
 • powołanie Rady Programowej i zatwierdzanie zmian osobowych,
 • zatrudnianie pracowników oraz osób na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • sprawowanie nadzoru nad majątkiem ŁUTW,
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych ŁUTW,
 • proponowanie wysokości wpisowego i składek członkowskich i zgłaszanie projektów uchwał na Walnym Zebraniu Członków,
 • zatwierdzanie projektów dotyczących dotacji,
 • udzielanie Komisji Rewizyjnej, w uzgodnionym terminie, wyjaśnień dotyczących zaleceń pokontrolnych.

Paragraf 25

 1. Zarząd ŁUTW zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Uchwały, postanowienia i decyzje Zarządu zapadają w wyniku głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos prowadzącego zebranie.
 3. Posiedzenia są protokołowane i podpisywane przez prowadzącego zebranie oraz protokolanta.

Paragraf 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym ŁUTW.
 2. Komisja Rewizyjna może składać się z 3 do 5 członków i wybierać spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Postanowienia § 22 stosuje się również do Komisji Rewizyjnej.
 4. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od innych organów i nie podlega w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru żadnemu innemu organowi ŁUTW.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze Statutem.
 6. Dla sprawowania efektywnej kontroli Komisja Rewizyjna obraduje nie rzadziej niż raz w kwartale.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym, na zaproszenie Zarządu.
 8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. W razie równej liczby głosów za i przeciw o podjęciu uchwały decyduje głos prowadzącego zebranie.

Paragraf 27

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej ŁUTW nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach ŁUTW.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 3. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w p. 1 i 2 (zgodnie z treścią art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Paragraf 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli pracy Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, w zakresie legalności, rzetelności i celowości realizowanych zadań,
 • kontrola dokumentacji opłacania składek członkowskich,
 • przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,
 • wczesne sygnalizowanie i zawiadamianie Zarządu o występujących nieprawidłowościach w działalności ŁUTW,
 • składanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków,
 • składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Paragraf 29

W ŁUTW mogą działać organy doradcze dla Zarządu:

 • Rada Programowa,
 • Rada Słuchaczy.

Paragraf 30

 1. Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań ŁUTW może być utworzona Rada Programowa powoływana przez Zarząd na 3-letnią kadencję.
 2. W skład Rady Programowej wchodzą osoby fizyczne i/lub prawne: przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się działalnością kulturalno-naukową, przedstawiciele władz samorządowych, mediów oraz osoby o uznanym autorytecie, w tym także przedstawiciele słuchaczy ŁUTW. Prezes i sekretarz Zarządu są członkami Rady z urzędu.
 3. Rada Programowa może liczyć od 6 do 8 członków, w tym: przewodniczący i wiceprzewodniczący oraz członkowie.
 4. Zmiany w składzie Rady Programowej oraz w jej regulaminie mogą proponować:
 • Zarząd ŁUTW,
 • osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
 1. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Do zadań Rady Programowej należy:
 • merytoryczne wspieranie Zarządu w zakresie doboru tematyki wykładów, warsztatów i seminariów, konferencji, opracowania rocznego ramowego planu działań, inicjowania kierunków działalności ŁUTW,
 • pozyskiwanie wykładowców z wyższych uczelni, osobowości świata nauki, polityki, kultury i sztuki,
 • samodzielne prowadzenie wykładów, warsztatów, seminariów z zakresu własnych kompetencji i zainteresowań,
 • pomoc w zdobywaniu środków materialnych wspierających działalność statutową ŁUTW,
 • opiniowanie sprawozdań z działalności ŁUTW.
 1. Rada Programowa ma prawo opiniować bieżącą działalność ŁUTW. Wnioski i opinie Rady Programowej przekazywane są prezesowi ŁUTW, który informuje o nich w swoim sprawozdaniu na Walnym Zebraniu Członków. Wnioski i opinie nie mają mocy wiążącej dla ŁUTW.
 2. Szczegółowy zakres działania Rady Programowej określa odrębny regulamin.

Paragraf 31

 1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy członkowie ŁUTW.
 2. Samorząd Słuchaczy ŁUTW działa przez starostów grup i Radę Samorządu Słuchaczy, zwaną dalej Radą Słuchaczy.
 3. Starostowie grup są wybierani raz na 3 lata spośród uczestników zajęć każdego typu na pierwszych zajęciach w październiku danego roku. Wybory odbywają się w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 4. Do zadań starostów należy w szczególności:
 • wsparcie wykładowców i instruktorów w zakresie organizacji zajęć,
 • sporządzanie miesięcznej listy obecności na każdych zajęciach w swojej grupie i dostarczanie jej do biura ŁUTW,
 • przekazywanie do biura ŁUTW comiesięcznej dokumentacji zajęć oraz rocznego sprawozdania z zajęć w swojej grupie przygotowanych przez wykładowców i instruktorów,
 • przypominanie członkom swojej grupy o regularnym współpłaceniu za zajęcia prowadzone przez instruktorów i wykładowców oraz regularnym opłacaniu składek członkowskich,
 • zbieranie uwag i opinii od uczestników zajęć i przekazywanie ich przewodniczącemu Rady Słuchaczy,
 • przekazywanie uczestnikom zajęć komunikatów i ogłoszeń Zarządu i Rady Słuchaczy ŁUTW.
 1. Rada Słuchaczy, w składzie 3 osób, wybierana jest spośród starostów grup oraz pozostałych członków ŁUTW na Walnym Zebraniu Członków zwykłą większością głosów.
 2. Kadencja Rady Słuchaczy trwa 3 lata.
 3. Na swoim pierwszym zebraniu Rada Słuchaczy wybiera ze swojego składu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 4. Do zadań Rady Słuchaczy należy w szczególności:
 • współpraca z Zarządem przy opracowywaniu oferty merytorycznej ŁUTW,
 • inicjowanie i organizowanie dodatkowych form działalności ŁUTW,
 • pomoc Zarządowi przy organizacji działalności statutowej,
 • przedstawianie Zarządowi opinii i potrzeb członków ŁUTW,
 • usprawnianie przepływu informacji pomiędzy Zarządem a słuchaczami,
 • współtworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wśród słuchaczy ŁUTW.
 1. Przewodniczący Rady Słuchaczy ma prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu ŁUTW z głosem doradczym.
 2. Szczegółowy zakres działania Rady Słuchaczy określa odrębny regulamin.

 

ROZDZIAŁ V Reprezentowanie ŁUTW

Paragraf 32

 1. Organem uprawnionym do reprezentacji ŁUTW jest Zarząd.
 2. Oświadczenia woli ŁUTW składać może co najmniej dwóch jednocześnie działających członków Zarządu. Zaciąganie zobowiązań finansowych dokonywane jest przez prezesa lub wiceprezesa wraz ze skarbnikiem.

 

ROZDZIAŁ VI Majątek ŁUTW

Paragraf 33

 1. Majątek ŁUTW powstaje z:
 • wpisowego i składek członkowskich,
 • subwencji, dotacji,
 • darowizn pieniężnych i rzeczowych,
 • zapisów i spadków,
 • wpływów z działalności statutowej,
 • z innych dochodów niestałych z dozwolonych prawem źródeł,
 • majątku ruchomego i nieruchomego.
 1. ŁUTW nie może:
 • udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem ŁUTW w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywać majątku ŁUTW na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywać majątku ŁUTW na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie ŁUTW, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Paragraf 34

 1. Mienie ŁUTW stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez stowarzyszenie w toku jego działalności statutowej.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym ŁUTW.
 3. Wpłaty gotówkowe, po przekroczeniu kwoty ustalonego przez Zarząd pogotowia kasowego, winny być niezwłocznie przekazane na konto ŁUTW.
 4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składki wg zasad określonych przez Zarząd.
 5. ŁUTW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Paragraf 35

 1. Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym w działalności ŁUTW jest rok kalendarzowy.
 2. Zgromadzone przez ŁUTW środki przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej.
 3. Organy ŁUTW, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów i zobowiązane są przekazać im protokolarnie wszelki majątek i prowadzone sprawy stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII Zmiana Statutu i rozwiązanie ŁUTW

 

Paragraf 36

 1. Uchwalenie lub zmiana Statutu ŁUTW oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków w I terminie lub bez wymaganego kworum w II terminie.
 2. Uchwalenie lub zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu ŁUTW mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. W przypadku rozwiązania ŁUTW Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
 4. Członkami Komisji Likwidacyjnej ŁUTW są członkowie Zarządu pełniący swoje funkcje przed podjęciem uchwały o likwidacji.
 5. Majątek rozwiązanego ŁUTW przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków.
 6. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku ŁUTW.

 

ROZDZIAŁ VIII Przepisy końcowe

 

Paragraf 37

Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.