facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

„Rymy pełnoletnie” – konkurs literacki PBP w Łowiczu

Drodzy słuchacze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – czas na literackie odsłony Waszych talentów 👍 Mamy już w naszym gronie plastyków, tancerzy, osoby uzdolnione wokalnie, a teraz odkryjemy poetów 👍 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, z okazji 18-lecia swojej działalności, organizuje konkurs pt. „Rymy pełnoletnie” polegający na napisaniu wiersza o książkach, bibliotece, czytelnictwie. Termin zgłaszania prac – 11 grudnia 2020 r. Szczegóły w załączonym regulaminie. Organizatorzy zachęcają do udziału i liczą na oryginale podejście do tematu.  👇 👇 👇

Prace konkursowe, wraz z załączoną Kartą zgłoszenia oraz podpisaną Zgodą na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać listownie, na adres mailowy biblioteka@pbplowicz.pl lub dostarczyć osobiście do Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Łowiczu, Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz do dnia 11.12.2020 r., z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości e-mail ,,Rymy pełnoletnie".

 

REGULAMIN Konkursu literackiego „Rymy pełnoletnie”

z okazji jubileuszu 18 -lecia działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

👉Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu.

👉Konkurs adresowany jest do pełnoletnich  mieszkańców powiatu łowickiego

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

👉Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz, którego tematem przewodnim będzie czytelnictwo, książka, biblioteka.

👉Na konkurs można zgłosić tylko wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, wcześniej niepublikowany i nienagradzany w konkursach literackich.

👉Pracę konkursową należy dostarczyć w jednym egzemplarzu. Forma pracy: min. 8 wersów. Organizator nie zwraca uczestnikom nadesłanych prac.

👉Każda praca musi być podpisana. Dane osobowe (imię i nazwisko  autora, adres, e-mail, telefon kontaktowy) powinny znajdować się w Karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1).

👉Przesyłając pracę literacką, uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej pracy, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.

👉Prace konkursowe, wraz z załączoną Kartą zgłoszenia oraz podpisaną Zgodą na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać listownie, na adres mailowy biblioteka@pbplowicz.pl lub dostarczyć osobiście do Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Łowiczu, Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz do dnia 11.12.2020 r., z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości e-mail ,,Rymy pełnoletnie".

👉Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Przy ocenie prac konkursowych jury będzie brało pod uwagę: zgodność z tematem, poprawność stylistyczną i językową pracy, oryginalne ujęcie tematu oraz walory literackie pracy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

👉Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na Facebooku Biblioteki. Laureaci zostaną zawiadomieni telefonicznie lub mailowo.

👉Zgłoszenie się do konkursu, traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz.100).

👉Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wierszy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Biblioteki.

👉Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeśli będą tego wymagały okoliczności.

👉Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Powiatowej Biblioteki Publicznej: www.pbplowicz@wp.pl