facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji”

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w związku z ogłoszonym naborem do projektu „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji”, przedstawia Regulamin rekrutacji uczestników do projektu. 👇 👇 👇

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji” (nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079993)

  Paragraf 1. Przepisy ogólne
 1. Projekt „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji” jest realizowany przez Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 2. ŁUTW pełni w projekcie funkcję organizacji wysyłającej. Partnerem projektu (zwanym dalej organizacją przyjmującą) jest firma Knowledge Health & Education Greece.
 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079993, zawartej pomiędzy organizacją wysyłającą a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu ERASMUS+.
 4. Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2022 do 01.05.2023.
 5. Cele projektu są następujące:
👉 Zwiększenie kompetencji 22 członków kadry ŁUTW w zakresie obsługi nowoczesnych technologii informatycznych, w tym narzędzi do obróbki multimediów i do e-learningu poprzez realizację szkolenia w Grecji. 👉 Zwiększenie kompetencji przedstawicieli kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zakresie znajomości j. angielskiego i porozumiewania się po angielsku w wyniku realizacji mobilności w Grecji. 👉 Rozwinięcie współpracy międzynarodowej Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez udział w mobilności w Grecji organizowanej przez greckie przedsiębiorstwo przyjmujące. 👉 Zwiększenie postawy otwartości i wrażliwości międzykulturowej u przedstawicieli kadry ŁUTW, jak również ich wiedzy na temat greckiej historii i kultury, w wyniku mobilności zagranicznej w Grecji.
 1. Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej oraz edukacyjnej/ szkoleniowej ŁUTW.
 2. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:
👉 grupę docelową, 👉 kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji, 👉 wymagane dokumenty, 👉 prawa i obowiązki uczestników, 👉 zasady rezygnacji z projektu.
 1. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora.
 2. Biuro projektu mieści się w siedzibie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Aleja Henryka Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz.
 3. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie: https://utwlowicz.pl/blog/
  Paragraf 2. Grupa docelowa
 1. Uczestnikami projektu będą łącznie 22 osoby: przedstawiciele kadry zarządzającej oraz edukacyjnej/szkoleniowej Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  Paragraf 3. Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji
 1. Warunki ogólne
 1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.
 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w miesiącu listopadzie, potrwa max. 2 tygodnie. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostanie podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 3. Odbędą się dwie tury mobilności. W każdej turze do udziału w zagranicznej mobilności zostanie zakwalifikowanych 11 osób.
 4. Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana w składzie: koordynator i słuchacz ŁUTW.
 5. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w biurze ŁUTW i na stronie internetowej organizacji.
 6. Zgłoszenia do projektu dokonywane będą na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Wybór uczestników będzie dokonany w sposób uczciwy, uczciwy, przejrzysty, spójny udokumentowany. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II i III. Wybór uczestników nastąpi na podstawie podanych poniżej kryteriów bez względu na osobiste empatie i antypatie oraz bez względu na płeć.
 8. Oceny dokona komisja rekrutacyjna na podstawie niżej opisanych kryteriów i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą. Protokół będzie dostępny do wglądu dla każdej ze stron.
 
 1. Kryteria rekrutacyjne główne
 2. Posiadanie statusu przedstawiciela ŁUTW (pracownik członek, wolontariusz) - ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych:
 3. kadra zarządzająca – członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej i Rady Słuchaczy, starostowie grup, pracownik biura (księgowa),
 4. kadra edukacyjna/szkoleniowa – osoby pracujące z osobami dorosłymi, które prowadzą zajęcia, kursy, szkolenia, wykłady.
 5. Posiadanie podstawowej znajomości języka angielskiego na podstawie testu dołączonego do formularza zgłoszeniowego (ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy rekrutacyjnych).
 6. Osoby z oceną „spełnia” przejdą do dalszego etapu rekrutacji opisanego w pkt. III.
  III. Kryteria rekrutacyjne dodatkowe
 1. Motywacja do wzięcia udziału w projekcie, zbadana na postawie pisemnego uzasadnienia ujętego formularzu zgłoszeniowym. Zostaną nadane punkty w skali od 0-15.
2.Zaangażowanie w pracę na rzecz ŁUTW, zbadana na podstawie pisemnego uzasadnienia ujętego w formularzu zgłoszeniowym. Zostaną nadane punkty w skali od 0-15.  
 1. Ocena kandydatów i procedura odwoławcza
1.Punkty uzyskane z powyżej wymienionych kryteriów zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku. Osoby z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowane do projektu. 2.Ocena kandydatów zostanie dokonana przez UTWL na podstawie opisanych w pkt. II i III kryteriów i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.
 1. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy głównej i rezerwowej w widocznym miejscu w biurze ŁUTW.
4.O kolejności na liście decyduje suma uzyskanych punktów. Łącznie można zdobyć 30 pkt. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o kolejności na liście decydować będzie dotychczasowe zaangażowanie w prace na rzecz ŁUTW. 5.W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach z przygotowania kulturowo-językowo-pedagogicznego) przez osobę umieszczoną na liście głównej, zostanie ona wykluczona z wyjazdu na kurs, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności. 6.W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja zostanie powtórzona.
 1. Osoby niezakwalifikowane do projektu mają prawo złożyć odwołanie w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone pisemnie do koordynatora projektu. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.
8.W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru. 9.W przypadku ogłoszenia dodatkowego naboru/ naborów pierwszeństwo udziału w projekcie mają kandydaci, którzy zostali już zakwalifikowani do projektu w naborze pierwszym.     Paragraf 4. Wymagane dokumenty
 1. Na etapie rekrutacji:
👉 Formularz zgłoszeniowy.
 1. Po zakwalifikowaniu do projektu:
👉 Umowa pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w programie Erasmus+, 👉 Warunki ogólne.
 1. Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka otrzyma m.in. certyfikat ukończenia kursu, dokument Europass Mobilność.
  Paragraf 5. Prawa i obowiązki uczestników projektu Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do:
 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:
👉 języka angielskiego, 👉 pedagogicznego, 👉 kulturowego.
 1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na kursie, jak i po powrocie.
 2. Przygotowania i złożenia indywidulanego raportu po zakończeniu mobilności poprzez on-line EU Survey, wypełniania ankiet ewaluacyjnych.
 3. Gromadzenia podczas pobytu w Grecji materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
 4. Współpracy z osobami zaangażowanymi w realizację projektu oraz podczas pobytu w Grecji, przestrzegania poleceń opiekuna z organizacji przyjmującej.
 5. Odbycia kursu zgodnie z programem, uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu w Grecji.
 6. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania kursu, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 7. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  Paragraf 6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z członkostwa w organizacji.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
👉 Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu w terminie do 3 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny. 👉 Rezygnacja w trakcie trwania zajęć przygotowawczych do mobilności jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej, w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie).
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w czasie pobytu za zagranicą uczestnik/ uczestniczka zobowiązana jest do samodzielnej organizacji powrotu do kraju i na własny koszt.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik/ uczestniczka może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego/jej udziału w projekcie.
  Paragraf 7. Postanowienia końcowe
 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizacji: https://utwlowicz.pl/.
  Łowicz, 09.11.2022 r.