facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Nowy Statut ŁUTW zatwierdzony – możliwe są przyjęcia nowych członków

Prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z satysfakcją informuje, że Statut ŁUTW, uchwalony w dniu 30 czerwca 2020 r. na Nadzwyczajnym XVII Walnym Zgromadzeniu Członków, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 sierpnia 2020 r. został zatwierdzony. W związku z tym, że w uchwalonym Statucie nie ma już ograniczenia liczby członków, możliwe jest przyjmowanie do naszego stowarzyszenia nowych osób przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021. 👇 👇 👇   W związku z powyższym przekazujemy osobom zainteresowanym najważniejsze informacje związane z zasadami zapisywania się.   ✅ Termin rozpoczęcia zapisów do ŁUTW i na zajęcia – planowany od 14.09.2020 r. Dokładna informacja w odrębnym komunikacie. Warunki członkostwa Członkiem zwyczajnym Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwanym dalej słuchaczem, może zostać każda osoba po ukończeniu 50. roku życia, która: 👉złoży pisemną deklarację potwierdzającą przynależność (deklaracja do pobrania w biurze), 👉wpłaci wpisowe (w biurze przy wypełnianiu deklaracji), 👉będzie systematycznie opłacać składki członkowskie za okres: od 1 października  do 30 czerwca (I opłata składek w biurze, następne w biurze lub przelewem na konto bankowe ŁUTW – Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, numer rachunku: 76 9288 0001 0006 5315 2000 0010). ❌Uwaga: Ponieważ jednym z celów ŁUTW jest prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i fizycznej osób starszych, każdy członek ŁUTW powinien znaleźć swój obszar aktywności i przy zapisie do stowarzyszenia zadeklarować udział w wybranej formie cotygodniowych zajęć. Wysokość opłat Słuchacz ŁUTW ponosi następujące koszty: 👉opłata wpisowa – 50 zł (Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków z 24.02.2020 r.), 👉opłata członkowska za trzy kwartały (I – III, IV – VI, X – XII), opłacana wg najdogodniejszego dla słuchacza sposobu: ❌składka za jeden kwartał – 30 zł, ❌składka za dwa kwartały – 60 zł, ❌składka za trzy kwartały – 90 zł, 👉comiesięczne opłaty za udział w zajęciach w ramach sekcji i kół zainteresowań, które są prowadzone przez lektorów, instruktorów, wykładowców – odpłatność ustalana jest w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin zegarowych zajęć w tygodniu: ❌za zajęcia w wymiarze 1 godziny zegarowej w tygodniu15 zł miesięcznie (np. np. aerobik w basenie, nauka pływania, gimnastyka, koło taneczne), ❌za zajęcia w wymiarze 1,5 godziny zegarowej w tygodniu – 22,50 zł miesięcznie (np. za lektoraty języka angielskiego i zajęcia chóru), ❌za zajęcia w wymiarze 2 godzin zegarowych w tygodniu – 30 zł miesięcznie (np. zajęcia kół plastycznych). 👉Członkowie ŁUTW partycypują również w kosztach: spotkań o charakterze integracyjnym, imprez i wyjazdów o charakterze kulturalnym, krajoznawczym, turystycznym, wypoczynkowym itp. ❌Uwaga: W imprezach i zajęciach dofinansowywanych  przez ŁUTW mogą uczestniczyć słuchacze, którzy mają uregulowany na bieżąco stan składek członkowskich. 👉Słuchacze nie ponoszą kosztów za udział: w zajęciach i kołach prowadzonych na zasadzie wolontariatu przez członków ŁUTW, np. koło kulinarne, rowerowe, turystyki pieszej, brydżowe; w wykładach, spotkaniach itp. ✅ Miejsce dokonywania  formalności zapisu 👉Pobrania deklaracji, uiszczania stosownych opłat oraz załatwiania wszelkich spraw formalnych należy dokonywać w biurze ŁUTW w poniedziałki i czwartki w godzinach 12.00 – 14.00. 👉Przez cały wrzesień dyżury będą pełnione jeszcze w lokalu przy ul. Podrzecznej 20 (budynek Łowickiego Ośrodka Kultury, I piętro). 👉Od października biuro powinno zacząć funkcjonować już w nowej siedzibie przy Al. Sienkiewicza 62 (I piętro lokal nr 14). Organizacja zajęć wg tygodniowego harmonogramu 👉Tygodniowy harmonogram zajęć ustalany jest na cały rok akademicki. Zajęcia w ramach sekcji i kół zainteresowań odbywają się od poniedziałku do soboty w grupach około 15-osobowych. 👉Propozycje zajęć i kół zainteresowań oraz projekt tygodniowego planu  zostaną ogłoszone około 14.09.2020 r.