facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

„Cztery pory roku” – konkurs fotograficzny

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej zaprasza słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do wzięcia udziału w IV konkursie fotograficznym dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z woj. śląskiego i w tym roku także z woj. łódzkiego pt. „Cztery pory roku”. Konkurs rozegrany zostanie w czterech kategoriach: WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA. Termin nadsyłania prac – 15 marca 2021 r. Fotografie (max 2 szt. w jednej kategorii) należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konkurs.utw@wsb.edu.pl 👇 👇 👇

  Finał konkursu, wernisaż nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju 2021 r. i, o ile sytuacja pozwoli, odbędzie się w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1 C. Wszystkie informacje o konkursie, w tym FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, można też znaleźć na stronie internetowej UTW Akademii WSB https://wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=utw,4781&id=14688&action=show   i na Facebooku https://www.facebook.com/utwawsb/photos/a.659792831127878/1060683794372111/ Kontakt: Biuro UTW AWSB tel.32 295 93 93 kom. 609158566

Regulamin IV Konkursu Fotograficznego UTW „Cztery pory roku ”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1) Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 2) Celem konkursu jest pokazanie piękna naszej Ojczyzny obserwowanego i utrwalanego na fotografiach przez słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Konkurs jest przewidziany w czterech kategoriach: wiosna, lato, jesień, zima. 3) Organizator zobowiązuje się zaprezentować nagrodzone i najciekawsze prace na wystawie w siedzibie Akademii WSB i ewentualnych sponsorów. Wernisaż wystawy połączony z uroczystym rozdaniem nagród, zaplanowany jest w maju 2021 r. O dokładnym terminie wernisażu powiadomimy wszystkich zainteresowanych. O ile sytuacja pozwoli byłoby nam miło gościć Państwa na tej uroczystości w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
  1. UCZESTNICY:
1) Do tegorocznego konkursu zapraszamy również wszystkich słuchaczy UTW z woj. łódzkiego. 2) W konkursie mogą więc wziąć udział słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku z woj. śląskiego i woj. łódzkiego. 3) Zdjęcia mogą przesyłać wyłącznie autorzy fotografii. 4) Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są członkowie jury.
  1. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
1) Fotografie do konkursu należy nadesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konkurs.utw@wsb.edu.pl - w terminie do 15 marca 2021 r. 2) Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie w każdej kategorii (o wyborze kategorii i przynależności fotografii do kategorii decyduje uczestnik konkursu) zapisane w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi i wymiarach minimum 20x30 cm. 3) Każda fotografia musi zostać zapisana w oddzielnym pliku. Nazwa pliku będzie uważana za tytuł fotografii. W prawym dolnym rogu fotografii prosimy o umieszczenie nazwiska autora. 4) Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, kadrowaniu i redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. 5) Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach. 6) W e-mailu, w którym są przesyłane zdjęcia na konkurs powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu, data i miejsce wykonania fotografii, przypisanie danej fotografii do kategorii konkursu, nazwa UTW, którego autor jest słuchaczem.
  1. JURY
1) Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu. 2) Ocena fotografii będzie uwzględniać ich walory artystyczne, a także jakość i oryginalność. 3) Jury wybierze prace nagrodzone i zakwalifikowane na pokonkursową wystawę. 4) Przewidziane są nagrody za najciekawsze zdjęcia, możliwe są wyróżnienia i nagrody od ewentualnych sponsorów oraz nagroda od internautów przyznana w konkursie internetowym – zdjęcia będą publikowane na profilu Facebook – Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii. 5) Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie. 6) Decyzje jury są ostatecznie. 7) Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji. 8) Autorzy prac nagrodzonych i zakwalifikowanych na wystawę zostaną powiadomienie-mailowo na adres, z którego wysłano fotografie na konkurs oraz na wernisaż wystawy.
  1. PRAWA AUTORSKIE
1) Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że: -jest autorem fotografii, -przesłane fotografie nie naruszają praw oraz dóbr osobistych osób trzecich, -posiada do niej wszelkie prawa włącznie z zezwoleniem osób na niej przedstawionych do wykorzystania wizerunku tychże osób, -zezwala organizatorowi na nieodpłatne publiczne wykorzystanie przesłanych fotografii, poprzez ich zaprezentowanie na zorganizowanych wystawach oraz na stronach internetowych Organizatora i ewentualnych sponsorów, a także na opatrzenie prac imieniem i nazwiskiem autora, -zezwala organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych fotografii, powielanie, drukowanie oraz ich przystosowanie w celu zaprezentowania wyróżnionych prac. 2) Biorący udział w konkursie z chwilą wyboru ich zdjęć jako nagrodzonych udzielają organizatorowi nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji niewyłącznej do fotografii na polach eksploatacji wskazanych cz. V ust. 1 pkt 4 i 5. Strony potwierdzą te ustalenia poprzez zawarcie stosownej umowy licencyjnej odpowiadającej powyższym postanowieniom. 3) Biorący udział w konkursie z chwilą wysłania fotografii wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu udziału w konkursie, rozstrzygnięcia konkursu, ogłoszenia wyników konkursu, publikowania ich danych podczas wernisaży (wystaw) nagrodzonych prac.
  1. INFORMACJE KOŃCOWE:
W razie potrzeby informacji dotyczących konkursu udziela: Koordynator UTW przy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, tel. 32 2959393, e-mail: adubiel@wsb.edu.pl