facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Komunikat Zarządu z dn. 06.06.2022 r. w spr. zwołania XIX Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na podstawie § 17 Statutu ŁUTW podjął w dn. 06.06.2022 r. uchwałę w sprawie zwołania na dzień 28.06.2022 r. i ustalenia proponowanego porządku obrad XIX  Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.👇 👇 👇

XIX Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ŁUTW zwołuje się na wtorek 28.06.2022 r. – w I terminie o godz. 10.30 lub w przypadku braku wymaganego kworum – w II terminie o godz. 10.45. Odbędzie się ono w sali kina Fenix w Łowickim Ośrodku Kultury przy ul. Podrzecznej 20. Dla sprawnego przygotowania i punktualnego rozpoczęcia obrad członkowie ŁUTW mogą się wpisywać na listy obecności (w 2 egzemplarzach) już od godz. 9.45.

Poniżej prezentujemy proponowany porządek obrad Walnego Zebrania. Do czwartku 23.06.2022 r. do godz. 14.00 można pisemnie zgłaszać do biura ŁUTW swoje propozycje zagadnień do tego porządku. Zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględnione w porządku obrad.

Uczestnictwo w obradach Walnego Zebrania to statutowe prawo wszystkich członków (§ 13 Statutu). Osoby, które nie będą mogły z ważnych powodów uczestniczyć w jego obradach, mogą skorzystać – zgodnie z Kodeksem Cywilnym (par. 99) – z prawa udzielenia innej osobie pełnomocnictwa do reprezentowania ich podczas obrad, zabierania głosu w dyskusji, zgłaszania wniosków oraz głosowania nad uchwałami podejmowanymi przez Walne Zebranie Członków – wg uznania pełnomocnika. Druki pełnomocnictwa są do pobrania w biurze ŁUTW.

Uwaga:

👉Statut ŁUTW jest do wglądu w biurze ŁUTW. Zostanie też udostępniony na stronie internetowej ŁUTW pod adresem https://utwlowicz.pl/w zakładce NAJNOWSZE WYDARZENIA (BLOG).

👉Protokół z obrad XVIII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 30.06.2021 r. jest dostępny w biurze ŁUTW w dniach dyżurów.

 

Proponowany Porządek obrad

XIX Walnego Zebrania Sprawozdawczego  Członków

Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w dn. 28.06.2022 r.

👉Otwarcie obrad XIX Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

👉Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

👉Sprawdzenie obecności, stwierdzenie quorum i ważności Zebrania do podejmowania uchwał w I lub w II terminie.

👉Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

👉Zapoznanie z Regulaminem obrad i jego przyjęcie.

👉Przedstawienie Porządku obrad i jego przyjęcie.

👉Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu za rok 2021.

👉Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności ŁUTW za rok 2021.

👉Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

👉Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu ŁUTW za rok 2021 i opinii o udzielenie absolutorium Zarządowi.

👉Głosowanie nad przyjęciem uchwał:

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2021 rok;

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności ŁUTW za 2021 rok,

👉Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi ŁUTW; podjęcie stosownej uchwały.

👉Informacje o bieżącej pracy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

👉Dyskusja.

👉Wolne wnioski.

👉Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków uchwał i wniosków z XIX Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ŁUTW.

👉Zakończenie obrad XIX Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W imieniu Zarządu ŁUTW

Krystyna Kucharska

prezes

Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku