facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Komunikat Zarządu w spr. zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ŁUTW

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na podstawie § 17 Statutu ŁUTW podjął w dn. 18.05.2023 r. uchwałę w sprawie zwołania i ustalenia proponowanego porządku obrad XX  Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

XX Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwołuje się na środę 21.06.2023 r. – w I terminie o godz. 10.30 lub – w przypadku braku wymaganego kworum – w II terminie o godz. 10.45. Odbędzie się ono w sali gimnastycznej w gmachu, gdzie mieści się siedziba  ŁUTW – Aleje H. Sienkiewicza 62. Dla sprawnego przygotowania i punktualnego rozpoczęcia obrad członkowie ŁUTW powinni się wpisywać na listy obecności (w 2 egzemplarzach) już od godz. 9.30.

Poniżej prezentujemy proponowany porządek obrad Walnego Zebrania. Do czwartku 15.06.2023 r. do godz. 14.00 można pisemnie zgłaszać do biura ŁUTW swoje propozycje zagadnień do tego porządku. Zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględnione w porządku obrad.

Uczestnictwo w obradach Walnego Zebrania to statutowe prawo wszystkich członków (§ 13 Statutu). Osoby, które nie będą mogły z ważnych powodów uczestniczyć w jego obradach, mogą skorzystać – zgodnie z Kodeksem Cywilnym (par. 99) – z prawa udzielenia innej osobie pełnomocnictwa do reprezentowania ich podczas obrad, zabierania głosu w dyskusji, zgłaszania wniosków oraz głosowania nad uchwałami podejmowanymi przez Walne Zebranie Członków – wg uznania pełnomocnika lub zgodnie z sugestią osoby udzielającej pełnomocnictwa. Druki pełnomocnictwa są do pobrania w biurze ŁUTW.

Uwaga:

 1. Statut ŁUTW jest do wglądu w biurze ŁUTW oraz na stronie internetowej ŁUTW w zakładce PODSTAWOWE DOKUMENTY (https://utwlowicz.pl/podstawowe-dokumenty).
 2. Protokół z obrad XIX Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków z dnia 28.06.2022 r. jest dostępny w biurze ŁUTW w dniach dyżurów.

Proponowany Porządek obrad

XX Walnego Zebrania Sprawozdawczego  Członków

Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w dn. 21.06.2023 r.

 1. Otwarcie obrad XX Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 3. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie quorum i ważności Zebrania do podejmowania uchwał w I lub w II terminie.
 4. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zapoznanie z Regulaminem obrad i jego przyjęcie.
 6. Przedstawienie Porządku obrad i jego przyjęcie.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu za rok 2022.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności ŁUTW za rok 2022.
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu ŁUTW za rok 2022 i opinii o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 11. Głosowanie nad przyjęciem uchwał:
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2022 rok;
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności ŁUTW za 2022 rok,
 1. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi ŁUTW; podjęcie stosownej uchwały.
 2. Informacje o bieżącej pracy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 3. Dyskusja.
 4. Wolne wnioski.
 5. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków uchwał i wniosków z XX Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ŁUTW.
 6. Zakończenie obrad XX Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.