facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Komunikat Zarządu ŁUTW z dn. 22.02.2024 r. w spr. zwołania Walnego Zebrania Członków

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podjął w dn. 22.02.2024 r. uchwałę w sprawie ustalenia proponowanego porządku obrad oraz zwołania na sobotę 23.03.2024 r.   XXI  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z uwagi na brak w ciągu tygodnia wolnego miejsca w sali gimnastycznej w Alejach Sienkiewicza 62, Walne Zebranie musi się odbyć w sobotę.

 

Komunikat Zarządu ŁUTW z dnia 22.02.2024 r.

 w sprawie  zwołania

XXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na podstawie § 17 Statutu ŁUTW podjął w dn. 22.02.2024 r. uchwałę w sprawie zwołania i ustalenia proponowanego porządku obrad XXI  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

XXI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwołuje się na sobotę 23.03.2024 r. – w I terminie o godz. 10.30 lub – w przypadku braku wymaganego kworum – w II terminie o godz. 10.45. Odbędzie się ono w sali gimnastycznej w gmachu, gdzie mieści się siedziba  ŁUTW – Aleje H. Sienkiewicza 62. Dla sprawnego przygotowania i punktualnego rozpoczęcia obrad członkowie ŁUTW powinni się wpisywać na listy obecności (w 3 egzemplarzach) już od godz. 9.30.

Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest proponowany porządek obrad Walnego Zebrania. Do czwartku 14.03.2024 r. do godz. 14.00 można pisemnie zgłaszać do biura ŁUTW swoje propozycje zagadnień do tego porządku. Zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględnione w porządku obrad.

Uczestnictwo w obradach Walnego Zebrania to statutowe prawo wszystkich członków (§ 13 Statutu). Osoby, które nie będą mogły z ważnych powodów uczestniczyć w jego obradach, mogą skorzystać – zgodnie z Kodeksem Cywilnym (par. 99) – z prawa udzielenia innej osobie pełnomocnictwa do reprezentowania ich podczas obrad, zabierania głosu w dyskusji, zgłaszania wniosków oraz głosowania nad uchwałami podejmowanymi przez Walne Zebranie Członków – wg uznania pełnomocnika lub zgodnie z sugestią osoby udzielającej pełnomocnictwa. Druki pełnomocnictwa będą do pobrania w biurze ŁUTW.

Uwaga:

 1. Statut ŁUTW jest do wglądu w biurze ŁUTW oraz na stronie internetowej ŁUTW w zakładce PODSTAWOWE DOKUMENTY (https://utwlowicz.pl/podstawowe-dokumenty).
 2. Protokół z obrad XX Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków z dnia 21.06.2023 r. jest dostępny w biurze ŁUTW w dniach dyżurów.

 

 

Proponowany Porządek obrad

XXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  Członków

Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dn. 23.03.2024 r.

 

 1. Otwarcie obrad XXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 3. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie quorum i ważności Zebrania do podejmowania uchwał w I lub w II terminie.
 4. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zapoznanie z Regulaminem obrad i jego przyjęcie.
 6. Przedstawienie Porządku obrad i jego przyjęcie.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu za rok 2023.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności ŁUTW za rok 2023.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań: głosowanie w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2023 r.; podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności ŁUTW za 2023 r. oraz informacji o rozliczeniu zysków i strat.
 12. Przedstawienie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny działalności merytorycznej i finansowej ŁUTW oraz wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2023.
 13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi ŁUTW; podjęcie stosownej uchwały.
 14. Przeprowadzenie wyborów nowych władz stowarzyszenia: Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej; podjęcie stosownych uchwał.
 15. Przeprowadzenie wyborów do Rady Słuchaczy – organu doradczego dla Zarządu; podjęcie stosownej uchwały.
 16. Informacje o bieżącej pracy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany zasady zwalniania z opłacania składek członkowskich .
 18. Dyskusja nad projektem uchwały.
 19. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŁUTW.
 20. Przeprowadzenie głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany zasady zwalniania z opłacania składek członkowskich .
 21. Wolne wnioski.
 22. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków uchwał i wniosków z XXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków ŁUTW.
 23. Komunikaty.
 24. Zakończenie obrad XXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Pliki do pobrania