facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Komunikat Zarządu ŁUTW z dn. 11.09.2023 r. w spr. przyjęć nowych członków i podstawowych zasad członkostwa

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przypomina podstawowe zasady obowiązujące przy zapisach nowych członków do stowarzyszenia ŁUTW, podczas zapisywania się na zajęcia oraz podstawowe zasady członkostwa w ogóle. Jednocześnie informujemy, że zapisy do Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz na zajęcia w roku akademickim 2023/2024 będą przyjmowane w dniach 18 IX (poniedziałek) i 19 IX (wtorek) w godzinach 12.00 - 14.00, a potem już w każdy dzień dyżurów, czyli poniedziałki i czwartki w godz. 12.00 - 14.00.

 • Warunki członkostwa
 • Członkiem zwyczajnym Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwanym dalej słuchaczem, może zostać każda osoba po ukończeniu 50. roku życia, która:
 • 👉złoży pisemną deklarację potwierdzającą przynależność (deklaracja do pobrania w biurze),
 • 👉wpłaci wpisowe (w biurze przy wypełnianiu deklaracji),
 • 👉będzie systematycznie opłacać składki członkowskie za okres: od 1 października do 30 czerwca (I opłata składek w biurze, następne w biurze lub najlepiej przelewem na konto bankowe ŁUTW – BNP Paribas, nr konta: 69 1600 1462 1747 7535 6000 0001.

 

 • 👉Uwaga: Ponieważ jednym z celów ŁUTW jest prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i fizycznej osób starszych, każdy członek ŁUTW powinien znaleźć swój obszar aktywności iod ogłoszenia terminu zapisów na zajęcia, zadeklarować przemyślany udział w wybranej formie cotygodniowych kół zainteresowań, sekcji.

 

 • Wysokość opłat - słuchacz ŁUTW ponosi następujące koszty:
 • 👉opłata wpisowa – 50 zł (Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków z 24.02.2020 r.),
 • 👉składka członkowska za kwartał – 45 zł (Uchwała Walnego Zebrania Członków z 30.06.2021 r.)
 • 👉okresy opłacania składek członkowskich (trzy kwartały): I-III, IV-VI, X-XII; okres VII-IX jest bezskładkowy, składki należy zawsze opłacać do końca pierwszego miesiąca w danym kwartale, tzn. do końca I, IV i X.
 • 👉formy opłacania składek - wg najdogodniejszego dla słuchacza sposobu:
 • 🔹składka za jeden kwartał – 45 zł,
 • 🔹składka za dwa kwartały – 90 zł,
 • 🔹jednorazowa składka za trzy kwartały płacona tylko w styczniu135 zł,
 • 👉comiesięczne opłaty za udział w zajęciach w ramach sekcji i kół zainteresowań, które są prowadzone przez lektorów, instruktorów, wykładowców – odpłatność ustalana jest w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin zegarowych zajęć w tygodniu; (wysokość stawki uchwalono na Walnym Zebraniu Członków w dn. 28.06.2022 r.):
 • 🔹za zajęcia w wymiarze 1 godziny zegarowej w tygodniu20 zł miesięcznie (np. aerobik w basenie, nauka pływania, gimnastyka, koło taneczne),
 • 🔹za zajęcia w wymiarze 1,5 godziny zegarowej w tygodniu – 30 zł miesięcznie (np. za lektoraty języka angielskiego),
 • 🔹za zajęcia w wymiarze 2 godzin zegarowych w tygodniu – 40 zł miesięcznie (np. zajęcia kół plastycznych).
 • 👉Członkowie ŁUTW partycypują również w kosztach:
 • 🔹spotkań o charakterze integracyjnym,
 • 🔹imprez i wyjazdów o charakterze kulturalnym, krajoznawczym, turystycznym, wypoczynkowym itp.

 

 • Uwaga: W cotygodniowych zajęciach, imprezach i wydarzeniach dofinansowywanych przez ŁUTW mogą uczestniczyć tylko słuchacze, którzy mają uregulowany na bieżąco stan składek członkowskich.

 

 • 👉Słuchacze nie ponoszą kosztów za udział:
 • 🔹w zajęciach i kołach prowadzonych na zasadzie pracy społecznej przez członków ŁUTW, np. koło kulinarne, rowerowe, turystyki pieszej, brydżowe,
 • 🔹w wykładach.

 

 • Miejsce dokonywania formalności zapisu i opłat
 • 👉Pobrania deklaracji, uiszczania stosownych opłat oraz załatwiania wszelkich spraw formalnych należy dokonywać w biurze ŁUTW w poniedziałki i czwartki w godzinach 12.00 – 14.00.

 

 • Organizacja zajęć wg tygodniowego harmonogramu i zasady udziału w nich
 • 👉Tygodniowy harmonogram zajęć ustalany jest na cały rok akademicki. Zajęcia w ramach sekcji i kół zainteresowań odbywają się od poniedziałku do soboty w grupach minimalnie 15-osobowych – limit ten dotyczy odpłatnych zajęć. Część odbywa się w siedzibie ŁUTW, inne w obiektach OSiR w Łowiczu i Pływalni Miejskiej lub w miejscach wskazanych przez instruktorów.
 • 👉Propozycje zajęć i kół zainteresowań zostaną ogłoszone w dn. 11.09.2023 r., a projekt tygodniowego planu z ustalonymi już dokładnie terminami i godzinami zostaną ogłoszone przed 18.09.2023 r.
 • 👉Każdy członek ŁUTW może zapisać się do kilku sekcji i kół zainteresowań, z zastrzeżeniem:
 • 🔹spośród 4 grup/rodzajów gimnastyki można wybrać tylko JEDNĄ; jeśli w trakcie roku okaże się, że są niewykorzystane miejsca w innych grupach, można się na nie zapisać, ponosząc dodatkową odpłatność; podobnie jest z zajęciami aqua aerobiku, jogi i zumby – czyli tam, gdzie funkcjonuje więcej grup;
 • 🔹jeśli okaże się, że chwilowa niedyspozycja uniemożliwia obecność na zajęciach, nie będzie zwrotu kosztów za te niewykorzystane;
 • 🔹jeśli zaplanowana dłuższa nieobecność (np. wyjazd do sanatorium) uniemożliwia udział w zajęciach, a po powrocie dana osoba chciałaby na nie wrócić – ponosi opłatę za ten okres w celu zarezerwowania sobie miejsca; w innym przypadku do grupy może dołączyć inna osoba;

 

 • Zawieszenie członkostwa; rezygnacja; skreślenie z listy; ponowne zapisanie się
 • 👉Z ważnych powodów słuchacz może zawiesić swoje członkostwo w ŁUTW (przestać opłacać składki) na okres nie dłuższy niż w sumie 1 rok kalendarzowy w ciągu całej swojej przynależności do stowarzyszenia (może to być suma kilka krótszych okresów).
 • 👉Rezygnacja z członkostwa następuje w dowolnym momencie na podstawie pisemnego oświadczenia (formularz do pobrania w biurze) i po uregulowaniu należnych składek.
 • 👉Słuchacz może być skreślony z listy członków np. z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub z powodu nieprzestrzegania Statutu czy też działania na szkodę stowarzyszenia.
 • 👉Ponowne zapisanie się do ŁUTW jest możliwe po upływie jednego roku kalendarzowego i po dokonaniu wpisowego (50 zł).

 

Pliki do pobrania