facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Komunikat w spr. zwołania XVIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków ŁUTW

 

Komunikat Zarządu ŁUTW z dnia 07.06.2021 r. w sprawie  zwołania w dniu 30 czerwca 2021 r. XVIII   Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 👇 👇 👇

W związku z zakończeniem w XII 2020 r. IV kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, urzędujący Zarząd na podstawie § 17 Statutu ŁUTW podjął w dn. 07.06.2021 r. Uchwałę w sprawie zwołania XVIII  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

XVIII  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ŁUTW zwołuje się  na środę 30.06.2021 r. – w I terminie o godz. 11.00 lub w przypadku braku wymaganego kworum – w II terminie o godz. 11.15. Odbędzie się ono w sali gimnastycznej w budynku dawnego Gimnazjum nr 1  w Łowiczu – obecnie budynek Urzędu Miejskiego w Łowiczu – w Alejach H. Sienkiewicza 62. Dla sprawnego przygotowania i punktualnego rozpoczęcia obrad członkowie ŁUTW mogą się wpisywać na listy obecności (w 2 egzemplarzach) już od godz. 10.00 i odbierać przy zapisie imienne mandaty uczestnictwa.

Poniżej prezentujemy proponowany porządek obrad Walnego Zebrania. Do dnia 25.06.2021 r. można pisemnie zgłaszać do biura ŁUTW swoje propozycje zagadnień do tego porządku. Zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględnione w porządku obrad.

 

Mimo zakończenia kadencji, oba organy władzy ŁUTW pracowały zgodnie ze zmienioną w 2020 r. Ustawą Prawo o stowarzyszeniach, w której dodano zapis o przedłużeniu kadencji władz na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Na zwołanie Walnego Zebrania pozwala Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nim można organizować zgromadzenie do 150 osób. Uwaga: limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, w związku z tym uczestnicy Walnego Zebrania będą proszeni przez organizatora – Zarząd ŁUTW – o udokumentowanie tego faktu.

Uczestnictwo w obradach Walnego Zebrania to statutowe prawo wszystkich członków (§ 13 Statutu). Osoby, które nie będą mogły z ważnych powodów uczestniczyć w jego obradach, mogą skorzystać – zgodnie z Kodeksem Cywilnym (par. 99) – z prawa udzielenia innej osobie pełnomocnictwa do reprezentowania ich podczas obrad, zabierania głosu i dokonywania wyboru nowych władz stowarzyszenia. Druki pełnomocnictwa są do pobrania w biurze ŁUTW.

Uwaga:

 1. Podczas obrad Walnego Zebrania obowiązkowe jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego,   zakrywanie ust i nosa maseczkami  oraz dezynfekcja rąk,
 2. Statut ŁUTW jest do wglądu w biurze ŁUTW. Został też udostępniony na stronie internetowej ŁUTW w zakładce NAJNOWSZE WYDARZENIA (BLOG).
 3. Protokół z obrad XVII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 30.06.2020 r. jest dostępny w biurze ŁUTW w dniach dyżurów.

 

Proponowany Porządek obrad XVIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków

Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dn. 30.06.2021 r.

 1. Otwarcie obrad XVIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 3. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie quorum i ważności Zebrania do podejmowania uchwał w I lub w II terminie.
 4. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zapoznanie z Regulaminem obrad i jego przyjęcie.
 6. Przedstawienie Porządku obrad i jego przyjęcie.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu za rok 2020.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności ŁUTW za rok 2020.
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosków pokontrolnych z działalności Zarządu ŁUTW za rok 2020 i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 11. Głosowanie nad przyjęciem uchwał:
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok;
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności ŁUTW za 2020 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 1. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi ŁUTW; podjęcie stosownej uchwały.
 2. Przeprowadzenie wyborów nowych władz stowarzyszenia: Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej; podjęcie stosownych uchwał.
 3. Przeprowadzenie wyborów do Rady Słuchaczy; podjęcie stosownej uchwały.
 4. Informacje o bieżącej pracy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 5.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości składki członkowskiej. Dyskusja nad projektem uchwały; podjęcie stosownej uchwały.
 6. Dyskusja.
 7. Ogłoszenie wyników wyboru Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŁUTW.
 8. Wolne wnioski.
 9. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków uchwał i wniosków z XVIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków ŁUTW.
 10. Zakończenie obrad XVIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  

Krystyna Kucharska

prezes

Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku