facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Czy wiecie, że… Odcinek 10. z cyklu: XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

17  października 2008 r. odbyło się pierwsze udokumentowane protokołem posiedzenie władz Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, choć w jego tytule określono je jako „Posiedzenie grupy inicjatywnej Uniwersytetu III Wieku”, używając jeszcze pierwotnej nazwy z 2007 r. 👇 👇 👇

Obradom przewodniczyła Anna Burakowska wybrana na stanowisko prezesa 15.05.2008 r. podczas Walnego Zgromadzenia Członków, a uczestniczyły w nim pozostałe osoby z wybranego wówczas Zarządu: Bożena Wójt – wiceprezes, Alicja Jackowska-Szot – sekretarz, Lidia Gać – skarbnik, Zofia Chojecka, Joanna Przybysz i Anna Jarosz – członkowie.

To pierwsze posiedzenie  poświęcono  przygotowaniom do inauguracji II roku akademickiego – 2008/2009, wizji powołania Rady Programowej, ofercie programowej dla słuchaczy, w której przewidywano: wykłady z historii i historii sztuki, zagadnień zdrowotnych i prawnych,  kursy języka angielskiego,  kurs komputerowy, zajęcia rekreacyjne (pilates, callanetics, gimnastyka, basen) i turystykę.

Do końca 2008 r. odbyły się jeszcze 4 takie „Posiedzenia grupy inicjatywnej Uniwersytetu III wieku” (24 X, 5 XI, 12 XI i 18 XII), a w kilku pierwszych uczestniczyły jeszcze inicjatorki powołania uniwersytetu: Władysława Godziszewska, Alicja Soja, Krystyna Stabryła. Zebrania te  poświęcone były głównie sprawom organizacyjnym i formalno-prawnym nowo utworzonego stowarzyszenia: nadanie numeru NIP i regon, wyrobienie pieczątek firmowych, wykonanie dużej tablicy z nazwą stowarzyszenia. Pojawiła się też inicjatywa wystąpienia do władz miasta o przydzielenie stałej sali do dyspozycji ŁUTW z przeznaczeniem na biuro oraz umieszczania informacji o działalności Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

W protokole z 18 XII 2008 r. znajduje się informacja, że ŁUTW ma 50 członków, a miesięczna składka członkowska wynosi 7 zł (płatna przez 9 miesięcy).

Cdn.

--------------

Masz wiedzę lub materiały na ten temat historii powstania Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Podziel się nimi i prześlij informację na adres: kontakt@utwlowicz.pl lub dostarcz do siedziby ŁUTW.