Komunikat Zarządu ŁUTW z dnia 29.01.2019 r.

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków ŁUTW
Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przypomina, że na dzień 28 lutego 2019 r. zostało zwołane XIV Walne Zgromadzenie Członków ŁUTW. Odbędzie się ono w sali kina Fenix w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 20 o godz. 11.00. W przypadku braku wymaganego kworum Walne Zgromadzenie Członków zostanie zwołane w drugim terminie – w tym samym dniu o godz. 11.15.
Porządek obrad:
1. Powitanie zgromadzonych Członków ŁUTW.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków oraz członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności ŁUTW za rok 2018.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ŁUTW.
8. Przyjęcie wniosku Prezesa ŁUTW o rezygnację z funkcji. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków o odwołaniu dotychczasowego Prezesa z pełnionej funkcji.
9. Wybór nowego Prezesa ŁUTW.
10. Wybory uzupełniające do Zarządu ŁUTW i Komisji Rewizyjnej.
11. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu ŁUTW.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie ŁUTW.
13. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa ŁUTW i uzupełniających do Zarządu ŁUTW i Komisji Rewizyjnej.
14. Wolne wnioski.
15. Przedstawienie wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków z XIV Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków.
16. Zakończenie obrad.

Zarząd ŁUTW